Zones estadístiques

planol disctrictes censalsQuan parlem de dades estadístiques de qualsevol aspecte de qualsevol ciutat, aquestes poden tenir bàsicament tres orígens. De major a menor:

  • Bases de dades de registres administratius, de processos administratius gestionats per l'ajuntament, o per d'administracions superiors. Per exemple, el padró municipal d'habitants, els padrons i censos impositius d'activitats, de brossa, de bens immobles, etc (ajuntament)  el registre d'atur (generalitat), el registre d'empreses i ocupats, el registre de bens immobles (govern central).
  • Enquestes basades en inferència estadística. Per a generar estadístiques representatives pel conjunt d'elements d'una ciutat (individus, llars o empreses) es pot recòrrer a enquestar una mostra representativa de la ciutat. Generalment implica enquestar mes de 400 o 1000 elements.
  • Censos estadístics exhaustius. Treballs de camp exhaustius amb finalitat estrictament estadística de recompte i caracterització de tots els elements d'un territori (població, edificis i habitatges, empreses i establiments, explotacions agràries,..). Cal diferenciar-los del que a vegades es coneix, dins el llenguatge administratiu i fiscal, com a censos o padrons fiscals, que no tenen una finalitat estadística (conèixer) sino d'altra naturalesa: gestionar els impostos, gestionar els drets i deures de persones, bens, etc...

Hi ha alguns casos en que tècnicament, o a la pràctica, es poden tenir dades  sols agregades al nivell de tota la ciutat: la major part de les enquestes, donada la relació cost/benefici d'aconseguir representativitat estadística per arees inframunicipals, i la major part de bases de dades de registres administratius que depenen de administracions superiors (generalitat i govern central).

A la majoria de bases de dades de registres administratius de competència municipal (padrons d'habitants), a alguna supramunicipal (bases de dades del cadastre i IBI), i també als censos 'supramunicipals' de població i habitatge,  tècnicament és possible generar estadística inframunicipal, altrament dita estadística de zones petites: recomptes d'elements per a diferents zones de la ciutat. A efectes pràctics, això vol dir que es pot generar estadística per a cadascun o alguns dels següents nivells de desagregació:

  • illa cadastral (illa de cases) (unes 900 zones a Rubí)
  • secció censal (agregació de illes de cases i/o trams de carrer) (34 zones)
  • districte censal (agregació de seccions censals) (4 zones)
  • districte administratiu municipal (6 zones, aprovats el 2006)

En aquesta pàgina, en forma de documents adjunts, es troben els mapes amb les diferents zonificacions.

  • Compartir