Observatori de Ciutat

L'Observatori de Ciutat porta a terme la tasca de compilar, analitzar i difondre totes aquelles dades que puguin ser d’interès a l’hora de conèixer millor la ciutat de Rubí. 

Els àmbits temàtics sobre els quals es pot generar coneixement són gairebé infinits, però atenent a la tradició dels observatoris locals i del de Rubí en particular, una primera classificació seria la següent:

  • Demografia i Població (evolució i estructura de la població, moviment natural, moviment migratori, evolució i estructura de les llars i famílies, projeccions de població, etc.)
  • Immigració (característiques i evolució de la població immigrada, etc.)
  • Societat (estructura social i desigualtats, instrucció, salut, escolarització, equipaments, riquesa, atur, participació, colectivos, etc)
  • Economia (macromagnituds, estructura productiva, estadística tributària, ocupació, atur, mercat de treball, consum, comerç, etc.)
  • Treball (població activa, ocupada, aturada i inactiva, contractació, regulació d'ocupació, sinistralitat laboral, mobilitat per raó de treball, etc.)
  • Territori (edificis i habitatges, urbanisme, consum, xarxes de serveis, residus, mobilitat, transport, vehicles, etc)

En resum, el coneixement generat sobre la ciutat i, per tant, la tasca de l'observatori i els seus resultats es poden conceptualitzar com l'encreuament de tres dimensions analítiques que intervenen en la majoria de fenòmens i realitats factuals que tenen lloc en una ciutat:

SOCIETAT

ECONOMIA

TERRITORI

Esquema observatori

L'observatori de la ciutat elabora i difon diversos materials:

  • Els informes o publicacions periòdiques (informe El Perfil de la ciutat) sobre la conjuntura socioeconòmica del municipi.
  • Estudis monogràfics ad hoc, sobre alguna realitat o fenomen concret
  • Working Papers, o petits informes numèrics sobre algun aspecte o variable concreta responent a les consultes sobre dades, estadístiques i fonts de dades disponibles, que tècnics i polítics de l'ajuntament, ciutadans o institucions demanen a través del formulari de petició de dades.


Ubicació i contacte:
Observatori de la Ciutat
(Gabinet d'Estudis i Estadístiques -  Àmbit d'Alcaldia)
Plaça Pla i Pallejà 2 -  08191 Rubí
Tf. 93 588 70 00 ext. 3007

  • Compartir