Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Rubí Brilla / Rubí Brilla 'Ajuntament' / Campanya municipis social i ambientalment sostenibles. Una iniciativa de política energètica municipal

Campanya municipis social i ambientalment sostenibles. Una iniciativa de política energètica municipal

El projecte Rubí Brilla, dins de la seva ambició de ser referent entre els municipis en temes energètics, té voluntat de transcendir la ciutat de Rubí. Que les polítiques energètiques que impulsa, siguin referents i siguin aplicades a altres ciutats i municipis. És per això que donem suport explícit a la campanya Municipis social i ambientalment sostenibles. Una iniciativa de política energètica municipal. que pretén, en el marc de les pròximes eleccions municipals, que els candidats i candidates a alcaldes i alcaldesses es comprometin a tirar endavant un senzill llistat de 14 mesures concretes per avançar cap a un nou model energètic.

Precisament Rubí Brilla ha estat un dels models d’inspiració de les mesures que proposa el manifest.

És per això que donem suport al següent manifest. Literal del manifest:

Manifest

Per un municipi energèticament sostenible

Volem un (nom del municipi) que avanci cap a un nou model energètic.

El model energètic actual està provocant greus problemes que es manifesten tant en l'àmbit global com a escala local. Als coneguts problemes ambientals, com l’escalfament global o la contaminació atmosfèrica, s’hi uneixen cada vegada més problemes socials i econòmics com el preocupant increment de les famílies que no disposen d’un accés adequat a l’energia o la manca de transparència i informació dels mercats energètics.

Els preus de l’energia s’incrementen a causa del progressiu esgotament dels combustibles fòssils que, unit a l’altíssima dependència energètica de l’estat espanyol i encara més elevada a Catalunya (al voltant d’un 95% de l’energia que consumim prové d’altres països) i al fet que l’energia representa un element transversal a l’economia i al desenvolupament social, fan necessària una transformació urgent del model energètic que s’ha d’emprendre a tots els nivells.

El sistema energètic ha de transitar des d’un model basat en un consum desmesurat de recursos, basat en els combustibles fòssils i l’energia nuclear, cap a un model basat en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.

Per sort, en els últims anys l’evolució d’aquestes darreres ha estat fulgurant, fet que ens permet el canvi de model energètic a preus inferiors als que paguem actualment.

Les administracions municipals no poden ni han de romandre alienes a aquest canvi. Són les administracions públiques més properes a la ciutadania i per això són les primeres que han de jugar un paper exemplificatiu i informatiu. Per altra banda, totes les administracions públiques, en particular les municipals, són gestores d’un enorme patrimoni i tenen unes despeses creixents en matèria d’energia. Despeses, en moltes ocasions, mancades d’una correcta gestió. Existeix un gran potencial de generar estalvis importants que poden destinar-se a usos més adequats.

Les administracions locals han d’utilitzar els recursos que tenen a la seva disposició per garantir, dins del marc de les seves competències, una transició ordenada cap a un model social, ambiental i econòmic sostenible, en el que l’energia, l’urbanisme, l’educació, l’ocupació i la protecció social han de jugar un paper destacat.

Per tot això, els signants d’aquest manifest adquirim els següents COMPROMISOS per als pròxims quatre anys:

I. Compromisos de planificació estratègica:

El Pla d’Acció Municipal (PAM) tindrà com a eixos vertebradors la sostenibilitat social, ambiental i el nou model energètic, perquè impregni tota l’organització municipal i totes les polítiques locals. Orientat a reduir a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2050 gràcies a l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i un urbanisme centrat en l’accessibilitat i de baixa intensitat energètica.

Elaborar, a curt termini, un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES): diagnosi energètica, establiment d’indicadors i priorització d’accions de nul·la o baixa inversió amb major potencial d’estalvi energètic. El PAES inclourà tots els sectors del municipi, no només l’administració local: entorn urbà, mobilitat, instal·lacions municipals, sectors domèstic, comercial, industrial i primari.

II. Compromisos d’accions a desenvolupar:

 1. Desenvolupar campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energètica en tots els sectors de la ciutat (domèstic, comercial, industrial, primari) mitjançant actes públics, tallers, jornades, cursos i congressos.
 2. Contractar l’energia elèctrica municipal amb garantia d’origen 100% renovable.
 3. Establir un equip de treball transversal per a l’elaboració, execució i seguiment dels plans estratègics (PAES i PAM).
 4. Facilitar l’obtenció de forma regular de les dades energètiques i econòmiques necessàries per a la seva gestió: indicadors d’eficiència i eficàcia, transformació de cost en inversió, càlculs d’amortització, etc.
 5. Dissenyar i implantar accions d’eficiència energètica en les instal·lacions municipals prioritzant canvis d’hàbits per eliminar els malbarataments en el consum. Part o la totalitat dels estalvis aconseguits per canvi d’hàbits s’invertirà en noves mesures d’eficiència energètica prioritzant accions que generin grans estalvis a curt termini. Exemple: monitoratge d’equipaments municipals (electricitat, aigua i combustibles).
 6. Implantar el projecte 50/50 d’eficiència energètica als centres educatius, provada eina d’estalvi i educació ambiental, consistent a retornar el 50% dels estalvis a l’escola, mitjançant subvenció directa i a decidir conjuntament – entre l’ajuntament i l’escola – com reinvertir l’altra meitat en noves mesures d’estalvi, eficiència i renovables al mateix centre educatiu.
 7. Aplicar mesures de lluita contra la pobresa energètica: tallers de formació en eficiència energètica i factures a treballadors socials i famílies, difusió i tramitació del bo social, petites inversions en millores d’aïllaments i instal·lacions, etc.
 8. Dissenyar i executar totes les construccions o obres municipals amb criteris de consum d’energia gairebé nul (eficiència energètica, gestió intel·ligent i ús d’energies renovables).
 9. Implementar accions de mobilitat sostenible: foment del transport públic, ús de vehicles sostenibles (bicicletes, vehicles elèctrics o propulsats per hidrogen…), retorn del carrer al vianant, sistemes d’agregació de la demanda de mobilitat (car-sharing, car-pooling, transport a demanda, etc).
 10. Dissenyar un pla per substituir gradualment tot el parc mòbil municipal (transport públic i vehicles municipals) per vehicles elèctrics carregats amb electricitat de procedència renovable (fotolineres o similars). No s’adquiriran nous vehicles públics propulsats per motors de combustió, excepte casos molt justificats.
 11. Establir mesures fiscals de foment de l’eficiència energètica i les energies renovables: bonificacions en ordenances fiscals per a projectes d’autoconsum, rehabilitació energètica, construcció sostenible, vehicles elèctrics, sistemes de gestió i agregació de la demanda de transport, etc.
 12. Revisar les ordenances municipals per eliminar les traves administratives innecessàries que poguessin dificultar la instal·lació i posterior operació de sistemes d’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.


Data i signatura:

URL de la web de la campaña:

https://municipissostenibles.wordpress.com

 • Compartir