Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Finestreta d'autoconsum solar https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Finestreta d'autoconsum solar

Vols apostar per l'energia fotovoltaica a casa teva i tens dubtes? Et recomanem que facis un cop d'ull al següent FAQS amb preguntes i respostes sobre autoconsum, política fiscal relacionada i tràmits a la ciutat de Rubí per poder posar en marxa una instal·lació fotovoltaica.

Si vols consultar quina viabilitat té en el teu cas particular posar una instal·lació fotovoltaica a casa teva, a l'edifici de la teva comunitat de veïns o a la teva nau o empresa, o bé fer una instal·lació compartida amb edificis/veïns/empreses properes, contacta'ns per alguna d'aquestes dues vies:

 • Envia un e-mail a amb l'assumpte "Finestreta d'autoconsum solar".
 • Truca al telèfon 93 581 39 00 (ext. 119) i demana pel servei de "Finestreta d'autoconsum solar".
 

1. Què és l’autoconsum solar?

2. Quins són els principals components d'una instal·lació solar?

3. Com funciona l'autoconsum solar?

4. Què són els excedents?

5. Què puc fer amb els excedents?

6. És recomanable instal·lar bateries?

7. Quina és la instal·lació idònia?

8. Què és l'autoconsum compartit o col·lectiu?

9. Què necessito per tenir una instal·lació solar?

10. Existeix algun cas en el que no pugui realitzar una instal·lació solar?

11. Què he de tenir en compte a l'hora de demanar un pressupost d'autoconsum solar?

12. Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d'autoconsum solar a Rubí?

13. Quin suport em pot oferir l'Ajuntament en cas d'estar interessat en fer autoconsum solar?

14. Hi ha bonificacions fiscals per a una instal·lació fotovoltaica?

15. Quina  és la bonificació en l'Impost sobre Béns Inmobles (IBI)?

16. Com he de demanar la bonificació en l'Impost sobre Béns Inmobles (IBI)?

17. Quina és la bonificació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

18. Com he de demanar la bonificació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

19. Quina és la bonificació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

20. Com he de demanar la bonificació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

21. Com puc obtenir un certificat digital per poder fer els tràmits a l'ORGT de forma telemàtica?

22. Sóc una empresa, puc demanar la bonificació de l'IBI?

23. L'Ajuntament dóna algun tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques?

24. Tinc una instal·lació en funcionament des de fa menys de 5 anys. Puc demanar la bonificació de l'IBI o l'IAE?

25. L'empresa que he contractat, pot demanar les bonificacions en nom meu?

26. Puc demanr la bonificació de l'IBI/IAE si no he fet els tràmits de legalització a l'Ajuntament?

27. Puc demanar la bonificació de l'IBI/IAE si no he legalitzat la instal·lació a la Generalitat de Catalunya?

28. Puc connectar-hi el vehicle elèctric?

29. Glossari de pàgines i documents d'interès1.     Què és l’autoconsum solar?

L’autoconsum solar és aquell procés de producció i consum de manera individual o compartida d’energia elèctrica provinent sd’una instal·lació amb panell fotovoltaics.

2.     Quins són els principals components d’una instal·lació solar?

Una instal·lació fotovoltaica està formada per panells fotovoltaics, inversor, i resta de petit material tipus connectors, cablejat i proteccions. Opcionalment, la instal·lació pot incloure bateries per a l’emmagatzematge d’energia.

3.     Com funciona l’autoconsum solar?

El sistema d’autoconsum treballa en paral·lel de la xarxa elèctrica. Cada unitat d’energia que “s’autoconsumeix” es deixa de comprar a la xarxa i per tant representa un estalvi directe.

4.     Què són els excedents?

Els excedents és aquella energia que la nostra instal·lació produeix però no s’autoconsumeix, és a dir, és energia sobrant.

Corba autoconsum

5.     Què puc fer amb els excedents?

A dia d’avui, podem fer dues coses, o bé s’emmagatzemen en bateries o bé s’injecten a la xarxa. En cas que s’opti per la segona opció, les instal·lacions de menys de 100 kW es poden acollir al mecanisme de compensació, recuperant el cost de l’energia excedentària, en el període màxim d’un mes, a un preu més baix que el de compra.

6.     És recomanable instal·lar bateries?

Les bateries incrementen el grau d’autonomia energètica ja que permeten emmagatzemar l’energia excedentària i utilitzar-la en períodes nocturns. Ara bé, incrementen el cost, el període de retorn i utilitzen materials i recursos que són escassos al nostre territori.

 7.     Quina és la instal·lació idònia?

Cada cas és específic en funció de les seves necessitats, però des de l’Ajuntament de Rubí, recomanem realitzar una instal·lació que s’ajusti al màxim al consum real, és a dir, una instal·lació que autoconsumeixi la major part de l‘energia i en redueixi els excedents.

8.     Què és l’autoconsum compartit o col·lectiu?

Aquesta modalitat comporta l’associació de persones físiques o jurídiques per tal de compartir una instal·lació de generació energètica renovable i l’energia que produeixi. Per exemple, una comunitat de veïns.

9.     Què necessito per tenir una instal·lació solar?

Disposar d’una teulada, un terrat o terrassa o bé un jardí que tingui insolació directa el màxim d’hores del dia possibles, durant tot l’any, evitant, en la mesura del possible, les ombres d’altres edificis o elements com ara vegetació.

10.     Existeix algun cas en el que no pugui realitzar una instal·lació solar?

Al municipi de Rubí, la única limitació urbanística és per aquells edificis amb Protecció Total, segons el Catàleg de Patrimoni. En aquests casos, els requisits i la tramitació són diferents, i caldrà consultar-ho prèviament amb el departament de llicències.

11.      Què he de tenir en compte a l’hora de demanar un pressupost d’autoconsum solar?

És recomanable que l’empresa en qüestió realitzi una visita al domicili per tal que plantegi  adequadament la instal·lació. Alhora, és recomanable que la proposta econòmica inclogui:

 • Simulació del gràfic “producció/consum” horari
 • Percentatge d’autoconsum
 • Percentatge de cobertura solar
 • Estalvi energètic
 • Estalvi econòmic
 • Estalvi d’emissions
 • Sistema de monitorització energètica
 • Contracte de manteniment de la instal·lació
 • Els tràmits necessaris per a la seva correcta legalització (tant a nivell municipal com autonòmic).

12.  Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d’autoconsum solar a Rubí?

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas és la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

Els passos a seguir són els següents:

1. Pagament de la taxa per comunicació d’obres. L’import de la taxa és de 298,15€, segons l’establert a l’ordenança fiscal nº17.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) àTràmits i pagaments à Presentació d’escrits al Registre à Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT àPresentació d’instàncies o recursos de tributs

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 21.

Caldrà indicar les dades del subjecte passiu (DNI, nom i adreça), tipus d’obra (comunicació prèvia d’obres amb tècnic), adreça de la instal·lació, referència cadastral i el pressupost de referència (sense IVA).

En pocs dies l’ORGT enviarà per correu electrònic un enllaç amb un codi per poder descarregar-se la carta de pagament. Caldrà fer el pagament i conservar el justificant per adjuntar amb la sol·licitud de comunicació prèvia.

Opció 2 – Presencialment, sol·licitant cita prèvia per recollir l’autoliquidació de la taxa i fer el pagament a una entitat bancària.

Per a qualsevol dubte o problema relacionat amb aquest tràmit es pot enviar un correu a orgt.atenciociutadana@diba.cat o bé trucar al telèfon 932 029 802.

2. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres amb tècnic.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: Aquí. Un cop presentada la sol·licitud, l’interessat rebrà una notificació amb la carta de pagament per tal de formalitzar el pagament de la fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública.

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 21.

Opció 2 – Presencialment, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). La fiança en concepte de possibles desperfectes a la via pública pot liquidar-se directament en el moment de presentar la documentació.

La documentació a adjuntar és la següent:

 • Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
 • Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació prèvia d’obres
 • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
 • Declaració Responsable Tècnics
 • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
 • Nomenament del contractista
 • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
 • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (2 exemplars) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut.
 • Fotografies a color i en bona resolució de l’estat actual de la finca (no s’acceptaran fotografies extretes de Google Maps)
 • Plànol de l’emplaçament del PGO (signat)
 • Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de possibles desperfectes a la via pública (2% del pressupost de la instal·lació, amb un import mínim de 150€).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (PROGROC). NOTA: indicar la quantitat de 0 residus si s’escau.
 • Poders del representant legal (persona jurídica) o model d’autorització (persona física)

3. Inici de les obres.
Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER o l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

4. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure preguntes 19 i 20 per a més informació.

5. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

13.      Quin suport em pot oferir l’ajuntament en cas d’estar interessat en fer autoconsum solar?

Per una banda, a través del servei Rubí Brilla, podem ajudar-te tècnicament a:

 • Resoldre els dubtes que encara et puguin quedar sobre l’autoconsum solar.
 • Assessorar-te en millorar l’eficiència energètica i optimitzar la teva factura elèctrica.
 • Assessorar-te en la viabilitat tècnica de realitzar una instal·lació solar en el teu cas particular.

Per a sol·licitar suport en qualsevol d’aquests tres aspectes o per qualsevol altre dubte que et pugui sorgir, pots adreçar-te via correu electrònic a rubi_brilla@ajrubi.cat

14.      Hi ha bonificacions fiscals per a una instal·lació fotovoltaica?

Sí. L’Ajuntament de Rubí, a través de les ordenances fiscals, ofereix bonificacions fiscals en les quotes de:

 • L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Veure detalls a les preguntes 15 i 16.
 • L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) – Veure detalls a les preguntes 17 i 18.
 • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) – Veure detalls a les preguntes 19 i 20.

15.       Quina és la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)?

La bonificació de l’IBI és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 100% del cost total de la instal·lació.
Aquesta bonificació aplica únicament a aquells habitatges on la instal·lació solar produeix l’electricitat equivalent a almenys el 30% del seu consum energètic anual.
En el cas de tractar-se d’una instal·lació compartida entre diferents habitatges, només es podran beneficiar de la bonificació aquells on l’aportació de la instal·lació solar a la seva llar sigui com a mínim del 30% del seu consum anual.
Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº3

16.      Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) àTràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 21.

Opció 2- Presencialment, sol·licitant cita prèvia.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

 • Cèdula d’habitabilitat
 • Còpia del projecte o memòria tècnica, segons correspongui, que acompanya a la sol·licitud de llicència urbanística
 • Certificat final d’obra o equivalent
 • Factura o factures corresponent a l’execució d’obres
 • Sol·licitud segons model

17.     Quina és la bonificació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

La bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 100% del cost total de la instal·lació.
Aquesta bonificació aplica únicament a aquelles empreses on la instal·lació solar produeixi com a mínim el 5%  de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui instal·lada.
Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº4.

18.     Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació: -Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

 • Còpia del projecte o memòria tècnica, segons correspongui, que acompanya a la sol·licitud de llicència urbanística
 • Certificat final d’obra o equivalent
 • Factura o factures corresponent a l’execució d’obres
 • Instància segons model

19.      Quina és la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

La bonificació de l’ICIO és del 95%.
Aquesta bonificació està regulada per l’Ordenança fiscal nº6.

20.       Com he de demanar la bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)?

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres.

Opció 1- via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) -Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs

Per saber com podeu obtenir un certificat digital, veure la pregunta 21.

Opció 2- Presencialment, sol·licitant cita prèvia.

21.      Com puc obtenir un certificat digital per poder fer els tràmits a l’ORGT de forma telemàtica?

Actualment són acceptats 3 tipus de certificats digitals per fer les gestions telemàtiques amb l’ORGT:

 • Obtenir al moment un identificador IdCat mòbil.

Si disposeu de targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o de qualsevol altra certificat digital, podeu donar-vos d'alta i obtenir al moment un identificador idCat-Mòbil.

 • Sol·licitar un identificador Cl@ve.
 • Sol·licitar un certificat digital IdCat.
 • Sol·licitar un certificat digittal CERES-FNMT.

22.      Sóc una empresa, puc demanar la bonificació de l’IBI?

No. Les empreses no poden gaudir de la bonificació de l’IBI. La bonificació d’aquest impost està destinat a la ciutadania. Tanmateix, les empreses sí que es poden beneficiar de les bonificacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

23.      L’Ajuntament dóna algun tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques?

No. L’Ajuntament no dóna actualment cap tipus de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques ni cap de les parts integrants de l’obra. Tanmateix, podeu consultar les web dels instituts autonòmics i nacional referents a l’energia: l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), ja que periòdicament obren línies d’ajuda per a instal·lacions d’aprofitament de l’energia renovable.

24.       Tinc una instal·lació en funcionament des de fa menys de 5 anys. Puc demanar la bonificació de l’IBI o l’IAE?

Tal i com es preveu en les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Rubí, la bonificació d’aquests impostos serà durant els primers 5 anys després de la finalització de l’obra, no des de la sol·licitud de la bonificació. Per tant, si fa menys de 5 anys que tens una instal·lació en funcionament, podràs sol·licitar la bonificació, però només en gaudiràs els anys restants fins a arribar al cinquè després de la finalització de l’obra.

25.      L’empresa que he contractat, pot demanar les bonificacions en nom meu?

Sí. Només caldrà que aporti un document de representació. Totes les sol·licituds les haurà de fer de forma telemàtica a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) - Tràmits i pagaments - Presentació d’escrits al Registre - Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT - Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

26.       Puc demanar la bonificació de l’IBI/IAE si no he fet els tràmits de legalització a l’Ajuntament?

No. Per demanar la bonificació de l’IBI o de l’IAE és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. En cas de no tenir-ho, la instal·lació es pot legalitzar seguint el tràmit de Llicència d’obres (legalització).

27.     Puc demanar la bonificació de l’IBI/IAE si no he legalitzat la instal·lació a la Generalitat de Catalunya?

No. Per demanar la bonificació de l’IBI o de l’IAE és imprescindible tenir la instal·lació legalitzada a nivell local i de l’Administració de la Generalitat. Aquí trobaràs els requisits i formularis per legalitzar la instal·lació a la Generalitat de Catalunya.

28.     Puc connectar-hi el vehicle elèctric?

Sí. La bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l’energia produïda amb la nostra instal·lació d’autoproducció fotovoltaica, contribuint així a la implantació de sistemes d’autoconsum domèstic i a la integració de les energies renovables al transport. En aquest cas la instal·lació també haurà de comptar amb un punt de subministrament per al vehicle.

29.      Glossari de pàgines i documents d’interès

 • Sol·licitud de cita prèvia a l’Oficina de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació de Barcelona → Aquí
 • Portal de Tràmits relacionats amb l’autoconsum de la Generalitat de Cataluya → Aquí
 • Informació de la Comunicació prèvia d’obres amb tècnic de l’Ajuntament de Rubí → Aquí
 • Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica (BOE) → Aquí
 • Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i la promoció de les energies renovables → Aquí
 • Ordenances Fiscal de l’Ajuntament de Rubí aprovades per a l’exercici 2020 → Aquí
 • IDAE: Guia profesional de tramitación del autoconsumo → Aquí
 • IDAE: Guía para convertirse en autoconsumidor en 5 pasos → Aquí
 • ICAEN:  Informació genèrica sobre autoconsum → Aquí 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0