Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'inversions 2017-2018 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Pla d'inversions 2017-2018

PI 25 - Renovació de voreres als PAES

El projecte contempla la millora d’unes voreres existents a l’avinguda de Can Rosés i a la carretera C-1413-a (tram que dona accés al tanatori i cementiri municipal) i un tram del passeig de la Riera amb inici al pont del carrer Cadmo.

Consisteixen en la remodelació geomètrica, augmentant-ne l’amplada per tal de fer-les accessibles, amb nova pavimentació, eliminació d’arbrat i arrels, modificació de serveis, enllumenat públic, senyalització i mobiliari urbà. 

 

DOCUMENTS

PI 26 - Renovació de ferm del c. AtenesTot i que el carrer Atenes es troba asfaltat en l’actualitat, es contempla la necessitat d’una nova capa de rodadora degut a la degradació de la pavimentació existent.

També es contempla substituir totes les tapes i reixes d’embornals que es troben a l'àmbit de l'obra.

 

 

DOCUMENTS

PI 27 - Reforma estructural del ferm dels PAES

El projecte preveu una reforma estructural del ferm de dos carrers del polígon de Can Jardí (CiT1): el carrer del Compositor Carcassi i el carrer del Compositor Strauss.

Hi ha paviments de ferm que presenten fissures transversals, fissures longitudinals, flonjalls, pell de cocodril i deformacions. També existeixen algunes tapes de pous de registre enfonsades i hi ha reixes d’embornals fondes degut als reforços estructurals de ferm que s’han anat fent.

El projecte preveu doncs la renovació de la capa del ferm asfàltic de la calçada, renovació molt puntual de vorera, adequació de tapes de pous i embornals, així com la renovació de la senyalització viària horitzontal.

 

DOCUMENTS

PI 28 - Actuacions de millora de la mobilitat als PAESEl projecte contempla un conjunt d’actuacions encaminades a millorar la mobilitat als PAES. Les actuacions a desenvolupar es poden agrupar en tres grups:

  • Accions per reduir la velocitat de circulació mitjançant la instal·lació de coixins berlinesos.
  • Accions per reduir la velocitat de circulació mitjançant la instal·lació de bandes reductores.
  • Millora de la senyalització i de l’enllumenat als passos de vianants.

El projecte preveu actuar al c. Rosselló, al passeig de la Riera (entre el c. Avinyó i el c. Conflent i entre la C-1413 i el c. Avinyó), a l’av. La Llana, a la carretera de Terrassa, al c. Pagesia (entre la C-1413 i el c. Collita), a l’av. Olimpíades, a la carretera BP-1503 i al PAE Can Rosés. 

 

DOCUMENTS

PI 29 - Millora de l'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantilsEl projecte se centra, d’una banda, en la implementació d’una nova cadireta inclusiva en quatre parcs existents i, de l’altra, en el disseny d’un nou parc accessible, que s’ubicarà a la plaça Bonaventura Josa.

L’espai on s’instal·larà aquest nou parc té uns 2.900 m2 en un únic nivell ─per tant, tota la superfície és accessible─. El projecte preveu configurar una nova àrea amb una tipologia de jocs que permeti el joc inclusiu i l’accessibilitat universal. 

 

DOCUMENTS

El projecte defineix les obres previstes per dur a terme la millora de la senyalització als parcs infantils del terme municipal de Rubí. Aquesta senyalització pretén oferir informació a l’usuari sobre els serveis, recomanacions, obligacions i prohibicions dels espais, específicament de les àrees de jocs infantils de la ciutat.

 

DOCUMENTS

PI 31 - Projecte d'un nou parc infantilEl projecte preveu la urbanització de part d'un solar de l'av. Can Tapis, a Sant Muç, dotant l'espai d'una àrea d'aparcament ─ubicada al carrer de les Aigües i destinada als usuaris─, d’una pista poliesportiva, d’una àrea infantil i d’una zona de pícnic.

Es crearà una plataforma única, amb tots els espais situats al mateix nivell. S‘utilitzarà el mateix tipus de paviment en tots els camins que donen accés als diferents espais. Es preveu ubicar una font connectada a la xarxa d'aigua potable i col·locar fanals en columna, utilitzant solucions que proporcionin una major eficiència energètica. Pel que fa a la vegetació, es mantindrà l’arbrat actual. 

 

DOCUMENTS


PI 32 - Projecte de reforma del c. AvellanersEl projecte preveu la remodelació de la cruïlla amb el camí d’Ullastrell, amb la redistribució dels moviments del trànsit rodat i el trasllat de les parades actuals dels autobusos de la línia 3 i 7. A la vegada, les obres permetran evitar l’afecció a la finca situada al costat esquerre del carrer.

Aprofitant la redistribució de la cruïlla, el projecte contempla també la disminució del pendent longitudinal en la incorporació al camí d’Ullastrell, reduint-la d’un 15 % actual a un pendent inferior al 9%. Aquesta millora en la rasant també comporta una modificació de la rasant del carrer Avellaners.

En la configuració de la nova cruïlla s’ha tingut en compte el radi mínim de gir d’un autobús, que és de 12,5 m. La illeta de l’inici del carrer ha modificat la seva geometria en planta, reduint la seva àrea per tal de facilitar els moviments i l’encaix de la nova cruïlla.

La secció tipus del vial s’ha projectat amb 6 metres de calçada, inclosa la rigola, i una vorera al costat esquerra de 2 m, que permet complir criteris d’accessibilitat segons norma vigent. 

 

DOCUMENTS

PI 37 - Projecte d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic a la carretera de SabadellEl projecte contempla la connexió de la vorera sud de la C1413 amb la ctra. de Sabadell mitjançant l’execució d’una nova escala. També contempla actualitzar el pas de vianants existent a la ctra. de Sabadell, de forma que es garanteixi l’accessibilitat del mateix.

Entre els treballs que caldrà dur a terme destaquen la neteja i esbrossada de la zona afectada per la reforma, l’excavació de part del terreny per adaptar-lo a les noves necessitats, el repicat de part de les voreres afectades per la intervenció, el condicionament del terreny on s’hi col·locarà la nova escala, la construcció de nova fonamentació i de la nova escala de connexió ─mitjançant llosa de formigó armat─, la col·locació de paviment a les voreres existents afectades i de nova construcció ─incloent paviments tàctils segons normativa─, la instal·lació de barana metàl·lica a la nova escala, així com de punts de llum i/o adaptació dels punts de llum existents al llarg de l’escala, entre d’altres. 

 

DOCUMENTS

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'EscardivolEl projecte contempla la consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol. Entre d’altres, es preveu la neteja de tota la xemeneia per recuperar la textura original de l’estructura, la reparació dels junts de morter disgregat i amb pèrdua de material per aconseguir recuperar la capacitat portant global conjuntament amb les peces ceràmiques de maó massís, la reparació de les fissures actuals a les peces ceràmiques del basament i del fust, amb especial atenció a les produïdes a la porteta tancada de la cara oest de la base, i la consolidació de l’estructura per garantir la seva estabilitat. 

Símbol exclamació Projecte pendent de licitació.

Projecte d'aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i GranadaEl projecte contempla l’adequació d’un solar situat al costat de l’Escola Teresa Altet. Actualment, aquest espai, que es troba sense pavimentar, ja és utilitzat com a aparcament pel veïnat i pels usuaris de l’escola.

Els treballs preveuen executar l’esplanació del terreny mitjançant la retirada de la primera capa de terres i realitzar l’esplanada a les cotes requerides; executar el mur de contenció amb escullera formigonada; pavimentar la superfície; instal·lar enllumenat públic, crear una xarxa de drenatge amb connexió final a la xarxa que transcorre pel carrer Mallorca i col·locar la senyalització horitzontal i vertical a la zona destinada a aparcament, així com la instal·lació de topalls d’aparcament a les places en què s’aparca en bateria. 

Símbol exclamació Projecte pendent de licitació. 

El projecte preveu executar un aparcament de 54 places a l’ inici del c. Mallorca per tal de satisfer, en la mesura que sigui possible, la necessitat d’aparcament en aquesta zona.

Així, es vol generar una gran superfície de paviment asfàltic que s’integri i salvi els desnivells amb la zona verd adjacent mitjançant murs de gabions reblerts de grava reciclada de formigó, que per altra banda respon a criteris mediambientals. 

 

DOCUMENTS

Projecte ascensor Pau CasalsL’objecte principal del projecte és dotar l'Escola Pau Casals d’un recorregut accessible des de la seva entrada fins a tots els espais del centre, mitjançant la instal·lació de sistemes de transport automatitzats i la supressió d’altres barreres arquitectòniques. 

El projecte contempla la instal·lació d’un ascensor que comuniqui les dues plantes superiors amb la planta baixa, la instal·lació de dues plataformes salva-escales als desnivells de la planta 1, la modificació i ampliació del magatzem de material de la sala polivalent, l'obertura d’una porta entre el passadís i el pati posterior que comunica amb el carrer Magallanes, refer i pavimentar de nou la vorera perimetral de la part del davant del centre i eliminar els desnivells als porxos d’accés. 

 

DOCUMENTS