Vigència i revisió del pla

La redacció del pla es farà al llarg de l'any 2016 per començar la seva aplicació a partir de 2017 i anys següents. El document serà revisat de forma periòdica per detectar, corregir i/o integrar les desviacions i noves propostes en l’execució del mateix motivades per:

  • Variació de recursos: Anar confirmant i corregint les hipòtesis plantejades inicialment a partir de les liquidacions de pressupost
  • Nous projectes: Realització de projectes sobrevinguts no inclosos en el pla o l’abandonament d’altres inclosos
  • Noves prioritats socials
  • Compartir