Metodologia

El pla està estructurat en el següents òrgans de gestió:

  • Equip directiu: Direcció política i tècnica. Òrgan de direcció del pla, amb la funció de dur la coordinació general i determinar i seguir les línies estratègiques i l’estat d’execució. L’equip directiu estarà presidit per l’Alcaldessa de la ciutat, regidors/es de l'equip de govern, gerent municipal, secretari de l’Ajuntament i la direcció tècnica del pla.
  • Equip tècnic redactor: amb la direcció tècnica del pla, responsables de les diferents àrees, àmbits i serveis municipals, i el personal tècnic encarregat de donar suport a la redacció del projecte. L’equip tècnic redactor tindrà un caràcter estable.
  • Equips tècnics de treball: en funció de les fases d’execució del pla, formats per equips pluridisciplinars de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament amb encàrrecs puntuals.
  • Comissió de seguiment: integrada per regidors/es, tècnics municipals i grups municipals.
  • Procés de participació ciutadana, tècnica i política: amb representació de les diferents entitats del municipi, associacions de veïns, representants dels consells de participació i ciutadania interessada no organitzada, personal municipal i grups polítics, amb l’objectiu d’informar del diagnòstic i complementar-ho amb les seves aportacions. Es preveu una sessió més de seguiment de les accions.

Lideratge, transversalitat i participació (política, tècnica i ciutadana) esdevenen els tres eixos d’acció principal en la redacció i execució del Pla que comporta l’articulació del treball de les diferents àrees, àmbits, serveis i unitats de l’Ajuntament, així com les aportacions i implicació de la ciutadania i dels grups municipals.

  • Compartir