Fases i objectius operatius

 Fase 1. Inventariar

 1. Inventariar i ubicar la xarxa actual d’equipaments. Descriure la seva realitat espacial i social i els serveis que presten. Obtenir dels equipaments i el sòl existent:
 • Identificació tipològica
 • Localització
 • Titularitat
 • Superfícies
 • Informació urbanística
 • Oferta de serveis
 • Descripció d’espais

 Fase 2. Anàlisi i diagnosi

2. Unificar la informació i la seva presentació. Sistematització dels continguts.

3.- Homologar el diagnòstic en base a la legislació vigent per a cada tipologia d’equipament. Obligatorietat de prestació de serveis i estàndards disponibles

4.- Articular criteris amb la visió i iniciatives que emergeixen del municipi i que es concreten en propostes d’actuació, així com la seva coherència amb la resta de plans i projectes estratègics municipals.

5.- Detectar les necessitats i dèficits i/o possibles millores i optimitzacions en matèria d’equipaments municipals.

6.- Detectar el sòl disponible i les reserves previstes, tot analitzant-ne la ubicació i les potencialitats.

7.- Conèixer l’estratègia urbana del municipi.

8.- Preveure els serveis necessaris en el futur. Projectar. Prospectiva: Evolució demogràfica i planejament urbanístic.

9.- Analitzar la capacitat inversora municipal. Per fer-ho cal analitzar les dotacions d’equipaments tenint present:

 • L’obligatorietat de prestació de servei segons competències municipals i població
 • Els estàndards i/o referències existents, tot i que no siguin d’obligat compliment
 • La planificació realitzada per altres administracions segons les seves competències
 • Les voluntats de servei segons el model de municipi desitjat

Fase 3. Propostes

10.-  Proposar les actuacions a desenvolupar en base a la diagnosi. Establir propostes de futur mitjançant la planificació i acompanyant el procés amb la participació política, tècnica i ciutadana.

 • Estimació econòmica
 • Prioritzacions temporals
 • Ubicar les actuacions

Criteris per fer les propostes

 • Obligatorietat de prestació de servei
 • Planificació supramunicipal
 • Demanda ciutadana o consens social
 • Possibilitat d’optimització dels equipaments
 • Concentració o desconcentració de determinats serveis
 • Especialitat o polifuncionalitat
 • Obligatorietat de servei
 • Disponibilitat o viabilitat econòmica i pressupostària
 • Estratègia de ciutat i línies de futur
 • Disponibilitat de sòl
 • Distribució, equilibri territorial i complementarietat de l’oferta zonal
 • Aprofitament del patrimoni existent
 • Vertebració de la trama urbana
 • Accessibilitat i comunicacions
 • Potenciació de barris desfavorits o vitalització de barris nous
 • Integració i cohesió social
 • Ciutat per a la vida quotidiana
 • Possibilitat d’una futura mancomunitat

Fase 4. Pla d’inversió

11.- Executar la viabilitat econòmica per al manteniment i inversió del Pla d’equipaments municipals. Ponderació dels objectius basada en l’anàlisi prèvia de la capacitat financera municipal. Elaboració d’una taula de síntesi i cartografia per a la planificació de les actuacions.

 • Concreció d’actuacions
 • Priotització d’inversions
 • Compartir