Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Mandat 2015-2019 / Retribucions càrrecs electes

Retribucions càrrecs electes

Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals (Acord de Ple celebrat l'1 de juliol de 2015)

Per tot això exposat, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Establir que l’alcaldessa i els regidors delegats exerceixin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva, amb unes retribucions de 55.000 euros anuals per a l’alcaldessa i de 50.400 euros anuals per als regidors delegats, amb efectes de 15 de juny de 2015.

Càrrecs electes amb dedicació exclusiva:

Establir que els portaveus dels grups polítics municipals exerceixin els seus càrrecs amb una dedicació parcial del 50% i unes retribucions de 32.000 euros anuals, amb efectes de 15 de juny de 2015.

Portaveus municipals amb dedicació parcial:

Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, amb efectes de 13 de juny de 2015:
Per assistència a les sessions del Ple: 1.363 euros, amb un màxim de 15.000 euros anuals. Aquesta quantia serà percebuda mensualment a compte i al final de cada exercici es farà una liquidació definitiva en funció de la concurrència efectiva a les sessions.

Càrrecs electes sense dedicació (Règim d'assistències)

Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter mensual integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 1.425 euros, i un altre de variable, de 475 euros per regidor, amb efectes de 13 de juny de 2015.

Modificacions novembre 2016

Assignació dedicació parcial a favor del Sr. Sergi Garcia Roig Decret 4662-2016 del 24-11-16
Nomenament regidor Sergi Garcia Roig  4661-2016  com a membre de la JGL
Delegació de competències 4660-2016   23-11-16 a favor de Sergi Garcia Roig
Certificat dedicació parcial Xavier Corbera (exp. 120-2016-Alcaldia)

Modificacions febrer 2018

Actualització retribucions càrrecs electes locals i personal directiu i eventual (increment 1%)   • Compartir