Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Mandat 2015-2019 / Designació càrrecs eventuals, personal directiu i retribucions

Designació càrrecs eventuals, personal directiu i retribucions

Determinació del nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual, d’acord amb el que preveuen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 304.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’article 9.2 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Per tot això exposat, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:

1r. Determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual en els termes següents:

DenominacióCaracterístiquesModificacionsDedicacióRetribucions
Assessor de govern (3)

Assessorament especial a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions

Desembre 2017:

Ordinària (37,5 hores setmanals) 39.000 euros anuals


Modificacions (febrer 2018) 39.783,90 €
Assessor de grup municipal (8)*

Assessorament especial als grups municipals en la seva actuació corporativa

Parcial (18,75 hores setmanals)
Parcial (18,75 hores setmanals)
15.000 euros anuals


Modificacions
(febrer 2018) 15.301,50 €

2n. El personal eventual serà donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

3r. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici de 2015 per a la creació de les corresponents places i llocs de treball.

4t. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, a fi que qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que consideri oportunes.

5è. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.

6è. Notificar aquest acord als grups polítics municipals i a Recursos Humans.

Creació dels llocs de treball reservats a personal directiu

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny, es van crear les següents àrees de gestió:

  1. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
  2. Àrea de Serveis Centrals.
  3. Àrea de Serveis a les Persones.
  4. Àrea de Serveis Territorials.

Atès que l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que el Govern i els òrgans de govern de les comunitats autònomes poden establir el règim jurídic específic del personal directiu, així com els criteris per determinar la seva condició, d’acord, entre altres, amb els principis següents:

  1. És personal directiu el que exerceix funcions directives professionals a les administracions públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada Administració.
  2. La seva designació ha d’atendre principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i s’ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència.
  3. El personal directiu està subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagin estat fixats.
  4. La determinació de les condicions de treball del personal directiu no té la consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva. Quan el personal directiu reuneixi la condició de personal laboral estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.

Vist l’informe del coordinador de l’Àmbit de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació de 18 de juny de 2015, en el qual proposa la creació dels següents llocs de treball reservats a personal directiu:

CàrrecRetribucions
Gerent José Luis Ariño (Currículum i funcions) 70.000 euros anuals

Modificacions
(
febrer 2018) 71.407 €
Director/a Àrea Desenvolupament Econòmic Local Jordi Núñez (Currículum i funcions) 60.000 euros anuals

Modificacions 
(
febrer 2018) 61.206 €
Director/a Àrea de Serveis Centrals Rosa Aranda (Currículum i funcions) 60.000 euros anuals

Modificacions 
(
febrer 2018) 61.206 €
Director/a Àrea de Serveis a les Persones Carles Alastuey (Currículum i funcions) 60.000 euros anuals

Modificacions 
(
febrer 2018) 61.206 €
Director/a Àrea de Serveis Territorials Josep Milà (Currículum i funcions) 60.000 euros anuals

Modificacions 
(
febrer 2018) 61.206 €
No hi ha hagut resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat ni autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs
  • Compartir