Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Comissions informatives / Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern

Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern

El Ple celebrat el 29 d'octubre de 2015 va acordar la creació de la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern amb funcions d'estudi, informe i consulta en assumptes de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern estarà integrada pels membres següents:

  • Tres membres representants del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
  • Tres membres representants del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
  • Dos membres representants del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s).
  • Un membre representant del grup polític municipal d’Alternativa d’Unitat Popular-CAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA).
  • Un membre representant del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E).
  • Un membre representant del grup polític municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
  • Un membre representant del grup polític municipal del Partit Popular (PP).
  • Un membre representant del grup polític municipal de Veïns per Rubí (VR).

La Presidència serà rotatòria en cada sessió entre els portaveus de cada grup polític municipal, per ordre de menor a major representativitat. A aquests efectes, l’alcaldessa efectuarà les corresponents delegacions. Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui.

 La periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern és trimestral.

  • Compartir