Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Contractes i convenis / Composició de les meses de contractació

Composició de les meses de contractació

La composició de les meses de contractació es determina en els plecs de clàusules administratives que regeixen la contractació, fent constar el nom i el càrrec de cadascú dels membres. El President de la mesa és el Regidor de Serveis Centrals, Sr. Moisés Rodrìguez Cantón, en tant que té atribuïda la competència en matèria de contractació.
 
La normativa que regula la composició de les meses de contractació és article 21 RD 817/2009 que desplega la Disposició Adicional 2ª del TRLCSP, segons la qual aquestes han d’estar formades per president, secretari i almenys 4 vocals, entre els quals hi ha d’haver el secretari de la corporació o qui tingui atribuït l’assessorament legal, i l’interventor. Per tant, les meses de contractació de l'Ajuntament de Rubí està formada, a més, pel Secretari de la corporació, David Cabezuelo Valencia i l’interventor general, Santiago Moreno Granado, a més de dos tècnics designats per l’àrea impulsora de la contractació.

  • Compartir