Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar que ofereix la Generalitat Enguany, els sol·licitants han de signar una autorització perquè el Consell Comarcal i el Departament d’Educació puguin consultar la declaració de la renda de l’exercici 2013 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar que ofereix la Generalitat

Enguany, els sol·licitants han de signar una autorització perquè el Consell Comarcal i el Departament d’Educació puguin consultar la declaració de la renda de l’exercici 2013
Aquest dilluns 5 de maig s’obre el termini per demanar un ajut econòmic per utilitzar el servei de menjador escolar. Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de Serveis Socials, ubicades a la rambleta de Joan Miró, s/n. El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el 16 de maig.

Es poden acollir a aquests ajuts, que atorga la Generalitat de Catalunya cada any a través dels consells comarcals, els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut en Fons Públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

Enguany, i com a novetat, els sol·licitants han de signar un document que autoritza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental a consultar les seves dades de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2013.

La documentació que s’ha d’adjuntar és la següent:
 • Volant de convivència
 • Autorització perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat puguin accedir a les dades de l’Agència Tributària, corresponents a l’exercici 2013, de tots/es els/les membres computables de la unitat familiar de l’alumne/a sol·licitant d’un ajut de menjador escolar, curs 2014-2015
 • DNI/NIE/TIF de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar. En cas de no disposar-ne, cal aportar el certificat de naixement o el llibre de família
 • En cas d’infants en acolliment, s’ha d’adjuntar la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
 • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
 • Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia
 • Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat
 • Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada
 • En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos
 • Carnet de família nombrosa general o especial en vigor
 • Carnet de família monoparental en vigor
 • Discapacitat de l’alumne/a sol·licitant o germans: certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes

Les llistes es coneixeran a través dels centres escolars un cop començat el curs escolar 2014-2015. Aquest curs s’han concedit ajudes de menjador a 666 famílies, de 961 sol·licituds rebudes a la ciutat.