Sou a: Inici / Ajuntament / Arxiu municipal / Política de gestió documental

Política de gestió documental

La Llei d'Arxius 10/2001, en el seu article 9 "avaluació dels documents públics": "Cap document públic no pot ésser eliminat si no se segueix la normativa i el procediment establerts per via reglamentària". L'avaluació dels documents públics la fa la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, que publica les taules, segons el que es disposa al Decret 13/2008, sobre accés, avaluació i tria de documents.

Així mateix, l'article 35 de la llei d'arxiu diposa que:

Publicitat activa i transparència

1. Amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar i identificar els documents i hi puguin accedir, els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de complir les obligacions de transparència següents:

a) Fer públics els instruments de descripció documental que permeten als investigadors i als ciutadans de localitzar la documentació de què disposen.

b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.

c) Fer públiques les limitacions a la consulta de documents custodiats i informar de la data en què els documents són accessibles.

d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els procediments que han de seguir en el supòsit que el dret d’accés els sigui denegat.

2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha de poder ésser consultada en el portal de la transparència i en la seu electrònica o lloc web de l’organisme titular del servei d’arxiu i gestió documental.

D'altra banda, segons l'article 12 del Decret 13/2008, és obligatori disposar i publicar un registre de destrucció de documents. En aquest registre trobareu els següents conceptes:

  • Núm ordre: número correlatiu de les eliminacions.
  • Codi TAD: número de Taula d'Avaluació Documental que s'aplica.
  • Sèrie documental: tipus de procediment administratiu que és objecte d'eliminació.
  • Dates: dates dels documents eliminats.
  • mL/kg: dad quantitativa sobre la documentació a eliminar, que pot ser indicada amb metres lineals, número de capses o amb quilos de paper.
  • Data destrucció: data de quan es prodedeix a la destrucció real.
  • Compartir