Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia els treballs del nou Pla d'extractives, que comporta una suspensió temporal de llicències D’altra banda, el Ple ha acordat reclamar a SOREA la regularització comptable de les inversions i de la gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram del 2011 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L'Ajuntament inicia els treballs del nou Pla d'extractives, que comporta una suspensió temporal de llicències

D’altra banda, el Ple ha acordat reclamar a SOREA la regularització comptable de les inversions i de la gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram del 2011

S’ha convocat un Ple extraordinari per debatre aquestes dues qüestions.
S’ha convocat un Ple extraordinari per debatre aquestes dues qüestions

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat suspendre durant el termini d’un any les tramitacions i l’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable relatives a activitats extractives i de gestió de residus per tal de poder elaborar un Pla Especial Urbanístic que reguli aquestes activitats. Aquest document permetrà revisar la regulació actual del planejament urbanístic en relació tant a les condicions d'exercici d'aquestes activitats com als usos que s'hi desenvolupen, amb l’objectiu de minimitzar els efectes ambientals adversos generats i d'assolir una utilització racional del territori. 

El fet que al subsòl de Rubí hi hagi recursos minerals com argiles i graves ha estat la causa que sorgissin nombroses activitats extractives a cel obert en el terme municipal. Aquestes activitats sovint generen una àmplia problemàtica mediambiental (afectació de la biodiversitat, impacte paisatgístic, contaminació acústica i de partícules en suspensió, consum de sòl, afectació a la xarxa viària, etc.). A més, amb freqüència es produeixen casos d'activitats extractives en les quals no s'arriba a executar un projecte de restauració. 

Segons el Consistori, també cal tenir en compte que en el futur possiblement s’establiran noves activitats extractives al territori, ja que hi ha molts àmbits de Rubí que encara no han estat explotats. 

D'altra banda, existeixen activitats extractives en les quals, un cop esgotat el recurs miner i, per tant, acabada la fase d'extracció de mineral, el buit generat per l'extracció s'ha utilitzat per a la gestió de residus de diversos tipus, una circumstància que ha agreujat la problemàtica mediambiental generada per aquestes activitats. 

Ara, l’Ajuntament té la intenció de regular tot aquest àmbit a través del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament. Per poder iniciar l’elaboració d’aquesta figura de planejament, el Consistori té la potestat de suspendre les tramitacions i l’atorgament de llicències relatives a activitats extractives i de gestió de residus al sòl no urbanitzable de Rubí. Concretament, durant un any –prorrogable a dos anys–, es durà a terme una suspensió de les tramitacions de plans urbanístics derivats concrets i de l’atorgament de tot tipus de llicències (de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, d’instal·lació o ampliació d’activitats, etc.) als àmbits ja afectats, així com la suspensió de les activitats d’extractives i abocadors a la resta de sòl no urbanitzable. 

L’acord de Ple també preveu traslladar aquest acord al Servei de Llicències d’Obres d’Edificació i Disciplina per al seu coneixement, ja que un cop adoptat l’acord de suspensió es produeix automàticament la interrupció dels procediments d’atorgament de llicències que estiguin iniciats. 

El tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, ha recordat que la suspensió de llicències s’ha portat al Ple per coherència amb la moció que es va aprovar al juliol a favor de l’elaboració d’un Pla Especial Urbanístic de les zones extractives i abocadors. Segons Velasco, “aquest pla era i és necessari amb o sense POUM, simplement ens avancem a aquesta regulació”.

Servei d’abastament d’aigua i clavegueram
D’altra banda, el Ple municipal també ha acordat reclamar a SOREA la regularització comptable tant de la gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram com de les inversions corresponents a l’exercici de l’any 2011. Aquesta reclamació és fruit de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre l’estudi econòmic-financer emès per una empresa externa en relació al servei de subministrament d’aigua i clavegueram de l’exercici del 2011. 

A partir de l’aprovació d’aquest requeriment, el Consistori restarà a l’espera de la resposta de Sorea en relació a tots els punts en discordança amb l’informe de l’Ajuntament.

Imatges relacionades

S’ha convocat un Ple extraordinari per debatre aquestes dues qüestions
S’ha convocat un Ple extraordinari per debatre aquestes dues qüestions