Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local dóna llum verda de manera inicial al Pla especial d’extractives L’aprovació inicial d’aquest document comporta una suspensió de llicències urbanístiques en els àmbits on el Pla té incidència https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Junta de Govern Local dóna llum verda de manera inicial al Pla especial d’extractives

L’aprovació inicial d’aquest document comporta una suspensió de llicències urbanístiques en els àmbits on el Pla té incidència

Aquest Pla té l’objectiu de regular l’obertura, explotació i restauració de les activitats extractives i dels dipòsits controlats al sòl no urbanitzable de Rubí.
Aquest Pla té l’objectiu de regular l’obertura, explotació i restauració de les activitats extractives i dels dipòsits controlats al sòl no urbanitzable de Rubí

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí ha acordat aprovar inicialment el Pla especial de regulació d’activitats extractives i la seva restauració. Aquest document té per objecte regular l’obertura, explotació i restauració tant de les activitats extractives com dels dipòsits controlats en tot el sòl no urbanitzable de Rubí. L’aprovació inicial del Pla especial comporta la suspensió de llicències urbanístiques en els àmbits on el Pla té incidència.

El Pla especial estableix el marc normatiu per a la concessió de noves llicències urbanístiques municipals relatives a usos extractius o dipòsits controlats, les ampliacions de les llicències ja concedides, el control durant la vida de les explotacions i el seu tancament, inclòs tot el procés de restauració. Així mateix, el Pla també contempla un règim transitori per a les activitats existents amb llicències en vigor.

La regulació normativa transitòria incorpora les mesures corresponents per tal de reduir les molèsties derivades de l’explotació, les limitacions o terminis de caducitat per evitar que les instal·lacions puguin estar aturades durant períodes indefinits, així com previsions sobre la qualitat i els terminis de la restauració.

El Pla especial s’instrumenta mitjançant una normativa que estableix les condicions específiques que hauran de complir les explotacions al llarg de tot el seu procés, des de l’obertura i explotació fins a la seva restauració.

Les Normes Urbanístiques del Pla estableixen condicions i limitacions concretes en funció dels factors geològics, ambientals, de mobilitat i urbanístics del municipi. En aquest sentit, pel que fa a les condicions geològiques es requereix que les noves implantacions d’activitats extractives justifiquin que la qualitat i quantitat del recurs a explotar és suficient per a compensar els inevitables impactes en l’entorn. D’altra banda, els dipòsits controlats només podran implantar-se on hagi existit una activitat extractiva prèvia.

Pel que fa a les condicions ambientals, tots els condicionants ambientals establerts pel Pla especial responen a entorns protegits pel planejament territorial, urbanístic, sectorial o per la legislació vigent.

En el cas de les condicions urbanístiques, es proposen unes distàncies mínimes per a la implantació de les activitats extractives en relació a qualsevol nucli de població de 300 metres ─que, en determinats casos, es poden reduir a 150 metres─ i de 1.000 metres d’equipaments i centres destinats a grups de població vulnerable ─centres escolars i docents, centres hospitalaris, residències per a persones grans─.

Pel que fa als dipòsits controlats de classe I, hauran de respectar una separació mínima de 500 metres de qualsevol nucli de població, mentre que els de classe II i III només s’admeten quan tot l’àmbit destinat a dipòsit controlat estigui situat a més de 1.000 metres de qualsevol nucli de població.

Quant a les condicions de mobilitat, s’exigeixen mesures correctores per al manteniment de les vies d’accés i transport dels materials (extrets o abocats). També es limita l’ús de determinats recorreguts imposant restriccions de trànsit en els recorreguts tangencials a àrees urbanes habitades.

Pel que fa a la regulació prevista a les Normes Urbanístiques, cal esmentar també que, amb caràcter general, i amb l’objectiu d’evitar sobrepassar la capacitat d’acollida del territori de Rubí així com de garantir la protecció del medi natural, es limita la superfície oberta màxima tant de les explotacions extractives com dels dipòsits controlats.

Finalment, i en relació al seguiment, control i clausura, es considera que, en tractar-se d’instal·lacions que per elles mateixes suposen un cert deteriorament del medi, no es poden deixar inactives ni es pot aplaçar la seva restauració indefinidament. En conseqüència, el Pla especial estableix terminis d’inactivitat màxims, superats els quals es declararà la caducitat de les llicències. L’Ajuntament, amb els mitjans legals corresponents, podrà ordenar o executar subsidiàriament el tancament i la restauració de les instal·lacions.

En relació al règim transitori, el Pla especial no modifica les autoritzacions d’activitats extractives o dipòsits controlats vigents, si bé es proposa implantar les condicions de control de les activitats de manera progressiva.

A banda de la normativa, la regulació inclou també plànols d’informació i d’ordenació on es grafien els límits de les diferents proteccions i s’identifiquen els elements als quals fan referència les Normes Urbanístiques.

L’expedient del Pla especial restarà exposat al públic per un període de 45 dies per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions que consideri oportunes.