Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament inicia els tràmits per obrir l’Oficina Municipal de Rehabilitació, que gestionarà les ajudes en aquesta matèria El Ple municipal també ha acordat modificar el PGO per regularitzar la situació de les parcel·les de Vallès Park de superfície inferior a la mínima permesa https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament inicia els tràmits per obrir l’Oficina Municipal de Rehabilitació, que gestionarà les ajudes en aquesta matèria

El Ple municipal també ha acordat modificar el PGO per regularitzar la situació de les parcel·les de Vallès Park de superfície inferior a la mínima permesa

La sessió d’aquest dimarts s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
La sessió d’aquest dimarts s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple ha aprovat per unanimitat la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per donar suport a l’Oficina Municipal de Rehabilitació. Aquesta oficina actuarà com a finestreta única en la informació, l’assessorament i la gestió dels programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU.

En virtut d’aquest conveni, el Consistori rubinenc es compromet a aportar 25.000 euros per finançar aquesta nova oficina ─l’import el fixa la Generalitat per a cada municipi, en funció del nombre d’habitants─. Per la seva banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya concedirà una subvenció de 400 euros per cada habitatge que es rehabiliti de forma efectiva, dels expedients que s’hagin tramitat del programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.

 

Modificació del PGO

A la sessió d’aquest dimarts, el Ple també ha donat llum verda per unanimitat a l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació (PGO) en l’àmbit del Pla parcial de Vallès Park.

Aquest Pla parcial estableix una parcel·la mínima de 500 m2. Als seus plànols, reflecteix una parcel·lació en la qual moltes parcel·les són inferiors a aquesta superfície. També estableix que són edificables les parcel·les registrades abans de l’aprovació del PGO, però la realitat és que la major part de les parcel·les no havien estat inscrites al Registre de la Propietat abans de 1986. Del total de 438 parcel·les de Vallès Park, hi ha 278 casos en els quals les parcel·les ─segons el cadastre─ són inferiors als 500 m2, de les quals 83 estan sense edificar.

L’objectiu de la modificació aprovada aquest dimarts és reconèixer la parcel·lació que existia abans de l’aprovació del planejament. Es tracta, per tant, de regularitzar la situació de les parcel·les de superfície inferior a la mínima permesa, atès el seu elevat número i atesa la circumstància que moltes parcel·les han estat segregades amb posterioritat a l’aprovació definitiva del Pla general aprovat definitivament el 1986 i al fet que el mateix Pla parcial contemplava moltes parcel·les de superfície inferiors a la superfície mínima permesa.

Aquesta modificació està en sintonia a la que ja es va aprovar a l’anterior sessió plenària del mes de novembre, en aquell cas relativa a Can Solà polígon 1.

 

Derogació d’un article de l'Ordenança de Bon Veïnatge

El Ple ha acordat per unanimitat la modificació de l'Ordenança de Bon Veïnatge i Ús de l'Espai Públic de forma inicial. Concretament, s’ha decidit derogar l’article 45, relatiu a la rebaixa de la sanció per pagament immediat. Actualment, si la persona denunciada manifesta el seu assentiment a la sanció, en el període d’al·legacions i abans de dictar-se la resolució sancionadora, es dicta resolució definitiva i s’emet un rebut en què se li concedeix una bonificació d’un 50% de l’import, sempre que el pagament es realitzi en els 15 dies següents a la notificació de la resolució. El pagament de l'import de la sanció de multa comporta la finalització del procediment.

Tenint en compte que aquest precepte no s’ajusta a la regulació de l’article 85 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha optat per derogar l’article. 

 

Altres tràmits

També ha estat validada per unanimitat la revisió de tarifes dels serveis funeraris per a l'any 2022, sol·licitat per part de Truyols Serveis Funeraris S.A.

D’altra banda, s’ha ratificat l'acord del Consell plenari del Consorci per a la promoció i desenvolupament de l'Eix B30 de Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola (CIT), adoptat l’11 d’octubre de 2021, pel qual es va aprovar la dissolució d’aquest consorci. L’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) han votat a favor d’aquest punt i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) s’ha abstingut.

També s’ha resolt la peça contradictòria de delimitació de l’abast de la confidencialitat de les empreses licitadores relativa al contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de Rubí, amb els vots favorables de l’equip de govern i Cs i les abstencions d’ERC, VR i l’AUP.

A la sessió d’aquest dimarts també s’ha donat compte al Ple de l’aprovació de la depuració d’obligacions reconegudes, així com del decret d’Alcaldia relatiu a l’aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla estratègic de subvencions 2019-2021 durant l’exercici 2022.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Cristina, de 30 anys (València), Lorena, de 39 anys (Granada) i Maria Àngels, de 64 anys (Sant Joan les Fonts, Girona).

 

Mocions

L’equip de govern, ERC, VR i l’AUP han donat suport a la moció presentada per En Comú Podem Rubí, plantejada per l’Associació “Rubí sociocultural e integración” (ARSI), per tal que es garanteixi l’accés de la dona que porta hijab a l’àmbit laboral de la ciutat. Cs s’ha abstingut a la votació del text, que proposa, entre d’altres, que el Ple condemni la discriminació que pateixen les dones rubinenques que porten vel; que es comprometi a difondre i fer complir l’ordenament vigent pel que fa als drets fonamentals de les dones en totes aquelles instàncies que sigui necessari, i particularment en el món laboral; i que es treballi en la creació d’un espai de denuncia que permeti canalitzar les denúncies que puguin fer-se arribar davant l’administració municipal per tal de fer visible el suport del Consistori a les víctimes de discriminació per motius de confessió religiosa i/o racisme.

També s'han debatut dues mocions relatives a diferents impostos. D’una banda, el text d’ERC en relació amb la nova normativa que regula la Plusvàlua, aprovat amb els vots favorables dels republicans, Cs, VR i l’AUP i l’abstenció de l’equip de govern. L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estimava la qüestió d’inconstitucionalitat que anul·la diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals comporta a la pràctica la impossibilitat de continuar liquidant l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. En el cas de Rubí, els ingressos per aquest impost representen més del 12% del total de la recaptació d’impostos.

Així, s’ha acordat instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni la sentència sobre les finances municipals, tant per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en què no s’ha pogut exigir l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC. També es proposa instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.

L’altra moció de caire financer l’ha presentat Cs i fa referència a instar la suspensió de l'impost de CO2. La proposta, en canvi, no ha estat acceptada amb els vots contraris d’ERC i l’AUP, les abstencions de l’equip de govern i de VR i els vots favorables de la formació taronja. En aquest cas, es propodsava instar el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l'Impost d'Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica reportat en els exercicis 2020 i 2021 i declarar extingida l'obligació tributària per als subjectes passius d'aquest impost, ordenant a l’Agència Tributària de Catalunya a retornar d'ofici les quantitats que hagi ingressat per aquest concepte amb els interessos que corresponguin. I prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l'incentiu de mesures de mobilitat sostenibles que no tinguin per objecte principal perjudicar econòmicament empreses i famílies.

També ha estat validada la moció d’ERC i l’AUP per a l’estudi de municipalització de les escoles bressol municipals Lluna i Sol, Solet, reubicació de la Sol, Solet i la millora de les condicions laborals i salarials de les treballadores. ERC, Cs, VR i l’AUP han votat a favor i l’equip de govern s’ha abstingut. Entre d’altres, es proposa elaborar un estudi sobre la viabilitat de la internalització del servei públic de les escoles bressol municipals La Lluna i Sol, Solet; presentar-lo a les forces polítiques del Ple, a les direccions de les escoles bressol afectades i a les organitzacions de treballadores; si s’escau, iniciar els processos necessaris per preparar la internalització per tal que aquesta es produeixi a la finalització del contracte, sense cap pròrroga i subrogant la totalitat de les treballadores que hi treballen actualment; i instar l’empresa concessionària a equiparar els sous de les persones treballadores de l’Escola Bressol Sol, Solet i de l’Escola Bressol La Lluna a les retribucions fixades per al personal de l’Escola Bressol La Bruna.

Finalment, l’AUP ha retirat la moció per la limitació de la instal·lació de cuines i supermercats fantasma i de grans superfícies, així com d’una distribució sostenible, a l’espera que els Serveis Jurídics municipals i el Servei de Llicències puguin estudiar la viabilitat de les propostes plantejades.

Etiquetes