Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí exposa la llista del cens electoral amb vista a l’elecció de candidats a jurat popular Entre el 17 i el 24 de setembre, els rubinencs podran consultar si les seves dades són correctes a l’OAC Centre https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí exposa la llista del cens electoral amb vista a l’elecció de candidats a jurat popular

Entre el 17 i el 24 de setembre, els rubinencs podran consultar si les seves dades són correctes a l’OAC Centre

Les llistes es poden consultar a l’OAC Centre.
Les llistes es poden consultar a l’OAC Centre

El proper 27 de setembre es durà a terme el sorteig per establir la llista biennal de candidats a jurat popular de la província de Barcelona, així com el nombre de persones necessari perquè en cada judici es constitueixi el Tribunal del jurat. Els ajuntaments han d’exposar el llistat del Cens Electoral vigent corresponent al seu municipi prèviament a la data del sorteig. En el cas de Rubí, aquesta llista es podrà consultar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del centre entre el 17 i el 24 de setembre. 

Com en l'anterior exposició, en aquesta ocasió tampoc hi ha llistat en paper. La consulta de les dades s’ha de fer de manera informàtica i de forma assistida en aquest equipament, ubicat al c/ Narcís Menard, 13-17. 

El sorteig, que s’ha de realitzar dins dels últims 15 dies del mes de setembre dels anys parells, tal com estableix l’article 13 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, es durà a terme el 27 de setembre, a les 9:30 h, a la seu de l’Audiència Provincial de Barcelona. En total se seleccionaran 6.000 candidats a jurat popular entre la ciutadania inscrita al Cens Electoral vigent a 1 d’agost de 2018 en aquesta província. 

El fet d’haver estat incloses a la llista provisional de candidats a jurat resultant del sorteig celebrat a l’Audiència Provincial significa que els dos propers anys aquestes persones poden ser seleccionades per formar part del jurat per a un judici concret. En aquest cas, seran informades convenientment. Si reben una citació, és obligatori que acudeixin al lloc que se’ls indiqui. La incompareixença sense causa justificada és susceptible de sanció.

Ser jurat és un dret, però també és un deure
El Tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que la ciutadania participi directament de l'Administració de justícia. Participar en els assumptes públics és un dret constitucional del ciutadà, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei ho disposa. 

Per a ser jurat popular s’ha de ser espanyol i major d’edat, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, ser veí de qualsevol dels municipis de la província i no estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció. 

La llei preveu la possibilitat d’excusar-se de ser jurat en el cas de tenir més de 65 anys, d’haver desenvolupat efectivament funcions de jurat dins dels quatre anys precedents al dia de la nova designació, de patir un trastorn greu per raó de càrregues familiars, de desenvolupar una feina de rellevant interès general, a la qual la substitució de la persona que ha de fer de jurat originaria importants perjudicis, de tenir la residència a l’estranger o de ser militar professional en actiu quan concorrin raons de servei, entre d’altres. 

En el cas d’arribar a ser seleccionat, es té dret a percebre una remuneració i una indemnització en la forma establerta reglamentàriament. L’exercici de la funció de jurat té la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, a efectes de l’ordenament laboral i funcionarial, i això suposa el dret d’absentar-se de la feina amb avís i justificació previs.