Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí explica el contingut del Pla especial d’extractives a la ciutadania El document analitza factors geològics, ambientals, urbanístics i de mobilitat per establir les condicions d’obertura, explotació i restauració de les activitats extractives i els dipòsits controlats https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí explica el contingut del Pla especial d’extractives a la ciutadania

El document analitza factors geològics, ambientals, urbanístics i de mobilitat per establir les condicions d’obertura, explotació i restauració de les activitats extractives i els dipòsits controlats

L’Ajuntament ha organitzat aquesta xerrada informativa amb la voluntat que la ciutadania conegui el contingut del document (foto: Localpres).
L’Ajuntament ha organitzat aquesta xerrada informativa amb la voluntat que la ciutadania conegui el contingut del document (foto: Localpres)

L’Ajuntament de Rubí ha organitzat aquest dimecres una reunió informativa oberta a tota la ciutadania per explicar de manera pedagògica el contingut del Pla especial de regulació d’activitats extractives i la seva restauració. El document, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del consistori el passat 15 de setembre, té per objecte regular l’obertura, explotació i restauració tant de les activitats extractives com dels dipòsits controlats en tot el sòl no urbanitzable de Rubí.

La xerrada ha comptat amb la presència de membres de la Mesa de seguiment dels abocadors i de ciutadans a títol individual, així com de l’alcaldessa, Ana María Martínez, de tots els regidors de l’equip de govern i de regidors de les diferents formacions representades al Ple municipal. La primera edil ha explicat que la voluntat d’aquesta reunió ha estat “fer una presentació pública del Pla d’extractives a tota la ciutadania, i especialment, als integrants de la Mesa de seguiment dels abocadors, per explicar el contingut inicial d’aquest document”. Ana María Martínez també ha comentat que “l’objectiu final és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i protegir el medi ambient de la ciutat”.

El pla, explicat en detall
Un dels membres de l’equip redactor del Pla especial de regulació d’activitats extractives i la seva restauració, José González Baschwitz, del Taller d’Arquitectura i Territori, ha explicat el contingut del document als assistents.

En primer lloc, ha resumit el punt de partida del Pla especial: a Rubí hi ha una concentració inusual d’activitats extractives, que superen el 5% del territori no urbanitzable. A més, aquesta situació s’ha agreujat després que molts d’aquests forats s’hagin restaurat creant dipòsits controlats, en comptes de restaurar-se de manera tradicional ─amb terres procedents d’altres extractives─. En aquest sentit, calia regular les condicions específiques que hauran de complir les explotacions al llarg de tot el seu procés, des de l’obertura i explotació fins a la seva restauració. “Amb aquest Pla es vol regular tot el cicle vital de les explotacions”, ha explicat González Baschwitz.

Les Normes Urbanístiques del Pla estableixen condicions i limitacions concretes en funció de quatre factors: geològic, ambiental, urbanístic i de mobilitat.

Pel que fa a les condicions geològiques, es requereix que les noves implantacions d’activitats extractives justifiquin que la qualitat i quantitat del recurs a explotar és suficient per a compensar els inevitables impactes en l’entorn. D’altra banda, els dipòsits controlats només podran implantar-se on hagi existit una activitat extractiva prèvia.

Pel que fa a les condicions ambientals, tots els condicionants ambientals establerts pel Pla especial responen a entorns protegits pel planejament territorial, urbanístic, sectorial o per la legislació vigent. “S’ha establert una restauració progressiva, és a dir, que a mida que es vagin obrint nous forats, aquests s’hauran d’anar restaurant, de manera que només hi hagi un front obert de, com a màxim, 2,5 ha a les zones ambientalment més sensibles”, ha comentat González Baschwitz. A més, s’ha marcat una distància mínima d’1 km entre aquestes activitats.

En el cas de les condicions urbanístiques, es proposen unes distàncies mínimes per a la implantació de les activitats extractives en relació a qualsevol nucli de població de 300 metres ─que, en determinats casos, es poden reduir a 150 metres─ i de 1.000 metres d’equipaments i centres destinats a grups de població vulnerable ─centres escolars i docents, centres hospitalaris, residències per a persones grans─.

Pel que fa als dipòsits controlats de classe I, hauran de respectar una separació mínima de 500 metres de qualsevol nucli de població, mentre que els de classe II i III només s’admeten quan tot l’àmbit destinat a dipòsit controlat estigui situat a més de 1.000 metres de qualsevol nucli de població.

En quant a les condicions de mobilitat, s’exigeixen mesures correctores per al manteniment de les vies d’accés i transport dels materials (extrets o abocats). També es limita l’ús de determinats recorreguts imposant restriccions de trànsit en els recorreguts tangencials a àrees urbanes habitades.

Pel que fa a la regulació prevista a les Normes Urbanístiques, cal esmentar també que, amb caràcter general, i amb l’objectiu d’evitar sobrepassar la capacitat d’acollida del territori de Rubí així com de garantir la protecció del medi natural, es limita la superfície oberta màxima fins a 15 ha per a les explotacions extractives i fins a 15 ha més pels dipòsits controlats ─actualment, hi ha 40 ha d’activitats extractives operatives i 70 ha de dipòsits controlats─. “Això implica que no es podran concedir nous permisos per a activitats extractives i dipòsits controlats fins que no es tanquin les actuals i s’assoleixin aquestes 15 ha com a màxim”.

Finalment, i en relació al seguiment, control i clausura, es considera que, en tractar-se d’instal·lacions que per elles mateixes suposen un cert deteriorament del medi, no es poden deixar inactives ni es pot aplaçar la seva restauració indefinidament. En conseqüència, el Pla especial estableix terminis d’inactivitat màxims, superats els quals es declararà la caducitat de les llicències. L’Ajuntament, amb els mitjans legals corresponents, podrà ordenar o executar subsidiàriament el tancament i la restauració de les instal·lacions.

El Pla també contempla un règim transitori per a les activitats existents amb llicències en vigor.

José González Baschwitz també ha recordat que l’aprovació inicial del Pla especial comporta la suspensió de llicències urbanístiques en els àmbits on el Pla té incidència.

L’expedient del Pla especial estarà exposat al públic durant un període de 45 dies per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions que consideri oportunes. 

L’Ajuntament confia poder disposar del document d’aprovació provisional del Pla especial de regulació d’activitats extractives i la seva restauració entre els mesos de gener o febrer.

Imatges relacionades

La xerrada informativa s'ha celebrat a l'auditori de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler (foto: Localpres)
La xerrada informativa s'ha celebrat a l'auditori de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler (foto: Localpres)
José González Baschwitz, del Taller d’Arquitectura i Territori, explicant el contingut del Pla especial (foto: Localpres)
José González Baschwitz, del Taller d’Arquitectura i Territori, explicant el contingut del Pla especial (foto: Localpres)