Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal aprova inicialment els ajuts tributaris per a persones amb escassa capacitat econòmica Al començament de la sessió s’ha fet un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident aeri d’aquest dimarts als Alps francesos https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-ple-municipal-aprova-inicialment-els-ajuts-tributaris-per-a-persones-amb-escassa-capacitat-economica/@@images/image/preview

El Ple municipal aprova inicialment els ajuts tributaris per a persones amb escassa capacitat econòmica

Al començament de la sessió s’ha fet un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident aeri d’aquest dimarts als Alps francesos

Tots els assistents a la sessió plenària d’aquest dijous han dut a terme un minut de silenci per les víctimes de l’accident aeri.
Tots els assistents a la sessió plenària d’aquest dijous han dut a terme un minut de silenci per les víctimes de l’accident aeri

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat obrir properament una nova convocatòria d’ajuts tributaris a la ciutat, amb l’objectiu de mitigar la repercussió que l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pot tenir en persones amb escassa capacitat econò­mica. Així, a la sessió d’aquest dijous, que ha començat amb un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident aeri als Alps francesos d’aquest dimarts, s’han aprovat de manera inicial les bases reguladores d’aquests ajuts econòmics ─amb l’única abstenció d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)─, que preveuen sufragar el 50% del rebut de l’IBI fins a un límit de 250 euros.

Un cop aprovades les bases de manera inicial, ara se sotmetran a exposició pública durant 20 dies hàbils. Quan les bases estiguin aprovades definitivament, s’obrirà la convocatòria per poder sol·licitar aquests ajuts, previsiblement entre els mesos de maig i juny.

Enguany, els ajuts tributaris presenten diverses novetats, que compten amb el consens de tots els grups polítics amb representació al Ple municipal. La diferència més notable respecte anys anteriors és que aquestes bases no limiten el tipus de població al qual van adreçats els ajuts ─fins ara, els sol·licitants havien d’estar a l’atur, tenir més de 65 anys o ser famílies monoparentals─. En canvi, en aquesta nova convocatòria els sol·licitants poden estar treballant i demanar els ajuts si els seus ingressos entren dins del barem establert, per exemple.

De fet, s’han flexibilitzat bona part dels requisits per tal que un major nombre de rubinencs i rubinenques puguin optar a aquests ajuts:

  • Cal estar empadronat a la ciutat amb una antiguitat mínima d’un any ─abans se’n requerien dos─
  • Ser contribuent o estar obligat al pagament per repercussió legal de l’IBI
  • No tenir altres propietats urbanes excepte una plaça d’aparcament amb un valor màxim de 12.000 euros o de 15.000 euros si es tracta d’una plaça de pàrquing amb traster ─aquests valors han augmentat respecte altres anys─. Aquestes bases permeten tenir altres propietats en un percentatge màxim del 33% ─fins l’any passat no se’n podia tenir cap─
  • Si s’és propietari de finques rústiques, la suma de totes no pot superar els 5.000 euros
  • Per optar als ajuts, també s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social
  • Els límits de renda per a l’any 2015 oscil·len entre els 12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i els 22.309,64 euros per a famílies amb 7 o més membres
  • En cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al nucli familiar, aquest barem s’incrementa en un 10% ─abans l’increment era del 5%─
  • Com a novetat, en aquesta ocasió les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10%
  • Una altra de les novetats que s’apliquen aquest 2015 és que quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem s’incrementa en 2.000 euros al tram que li pertoqui

Amb la voluntat d’ajudar aquells col·lectius més vulnerables, el Ple també ha aprovat una moció per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de totes les formacions polítiques, de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.

La moció exposa que Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés. Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge i alhora resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua.

Així, tots els grups han acordat, a instància de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Rubí, ratificar els compromisos presos pel Ple en anteriors mocions per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, així com donar suport a la proposta d’ILP presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Amb l’aprovació d’aquesta moció, el Ple també es compromet a habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP.

Al Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat de manera inicial i per unanimitat una modificació de les bases reguladores del Programa de subvencions per al suport de la contractació privada al terme municipal de Rubí ─anteriorment conegut com a 6+6 i 3+3─ per tal d’adaptar-les a nous criteris de quantificació de la subvenció.

En matèria econòmica també s’ha donat llum verda, de manera inicial i també per unanimitat, a la dissolució del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), que tindrà efecte a partir del 30 d’abril de 2015, així com determinar la reversió de tots els béns, drets i obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que a partir d’ara prestarà els serveis vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció econòmica de la comarca.

La regulació de les masies, cada cop més a prop
El Ple ha aprovat, de manera provisional i per unanimitat, el Pla especial i Catàleg de construccions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí. L’objectiu d’aquest document, que es va aprovar inicialment al Ple d’octubre de 2014, és regular les actuacions a realitzar en els masos i edificacions rurals situades en el sòl no urbanitzable del terme municipal.

El Pla inclou 17 construccions situades en el sòl no urbanitzable del municipi que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. El document identifica les condicions de rehabilitació o reconstrucció de les edificacions, defineix els usos admesos i en detalla la seva regulació.

En paral·lel, el Ple també ha aprovat per unanimitat la modificació puntual dels articles 233, 236 i 237 de les Normes Urbanístiques del PGO per tal de poder implantar els usos previstos al Pla especial i Catàleg de construccions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí a les masies incloses en aquest document i evitar així contradiccions entre instruments normatius. I és que la regulació del sòl no urbanitzable prevista actualment al Pla General de Rubí prohibeix expressament una sèrie d’usos (hoteler, sanitari-assistencial, socio-cultural, educatiu, entre d’altres) que la legislació urbanística vigent preveu que es puguin dur a terme a les edificacions que siguin incloses al Pla Especial i Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable.

Altres tràmits
Totes les formacions polítiques han validat el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Rubí per al període 2015-2018, un document que respon a l’obligatorietat que tenen les empreses i administracions públiques de més de 250 treballadors de disposar d’un pla d’aquestes característiques. No obstant això, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Meneses, ha assegurat que també hi ha hagut “voluntat política” per tirar endavant aquesta eina de treball, que ha de permetre optimitzar els recursos humans, fomentant la capacitat de les persones en condicions d’igualtat i sense discriminació de gènere.

El document presenta l’informe de la diagnosi realitzada, que recull la informació més rellevant per donar a conèixer la situació de partida en el si de l’organització, i un pla d’acció que indica un camí a recórrer per apropar-se a una igualtat plena entre dones i homes. El Pla proposa 30 accions per a implantar al llarg dels propers tres anys.

Durant la seva intervenció, Meneses també ha destacat la “predisposició i la capacitat de consens entre l’empresa, representada pels serveis de Polítiques d’Igualtat i de Recursos Humans, i els representants dels treballadors”, així com també el fet que el Pla “s’hagi elaborat íntegrament amb recursos propis, des de la diagnosi i fins a la redacció”.

Durant la sessió d’aquest dijous s’han aprovat altres tràmits. S’ha decidit acceptar la nova delimitació de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Rubí 2 que proposa el Servei Català de la Salut i s’han aprovat de manera inicial les bases del concurs de cartells de la Festa Major d’enguany. També s’ha acordat requerir a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, que executi el Pla d’inversions del Servei d’Abastament d’Aigua i de Clavegueram per l’exercici 2014, així com la sortida de l’Ajuntament de Rubí del Consorci per la gestió de la Televisió Digital Terrestre ─l’última reunió del qual es va celebrar l’any 2010─, atenent el que disposa l’article 12 de la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic, entre d’altres.

Mocions
A la part de control, s’han aprovat dues mocions per Junta de Portaveus: una de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra civil i una altra per a la identificació i bonificació de la venda de productes agroalimentaris locals i ecològics al Mercat i al comerç local. Amb l’aprovació d’aquest segon text, el Ple s’ha compromès, entre d’altres, a modificar l’ordenança fiscal corresponent per tal que reculli una bonificació per als comerços que comercialitzin productes amb origen a la ciutat, així com els productes ecològics certificats pels organismes corresponents d’àmbit català.

El Ple també ha donat llum verda, amb l’única abstenció d’ACR, a la moció d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de Convergència i Unió (CiU) i d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) a favor de la reforma horària. Així, s’ha decidit donar suport a la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora, amb l’objectiu d’impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania.

En canvi, no ha prosperat la moció presentada per ICV-EUiA i ACR per a la creació d'una xarxa de carrils bici a Rubí.

Per últim, s’ha retirat la moció sobre la renúncia als blocs d’informació electoral en mitjans públics a les eleccions municipals de maig de 2015 amb la voluntat d’aconseguir un acord més ampli, debatent la qüestió també amb la resta de partits polítics que es presenten als comicis locals i que en aquests moments no gaudeixen de representació al Ple.