Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de forma provisional les Ordenances fiscals i els preus públics per a l’exercici 2023 També s’ha donat llum verda de forma definitiva al projecte executiu de nous vestidors i altres dependències al camp esportiu del Vint-i-cinc de Setembre https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de forma provisional les Ordenances fiscals i els preus públics per a l’exercici 2023

També s’ha donat llum verda de forma definitiva al projecte executiu de nous vestidors i altres dependències al camp esportiu del Vint-i-cinc de Setembre

El Ple s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
El Ple s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2023 amb els vots favorables de l’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP); les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i els vots en contra de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs). La proposta que l’equip de govern ha presentat al Plenari manté la pressió fiscal.

Per tant, l’Impost de béns immobles (IBI), l’Impost de vehicles de tracció mecànica i l’Impost d’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) es mantenen per l’any 2023. Pel que fa a l’IBI, es manté el tipus impositiu en un 0,677 ─el més baix des de fa més de 30 anys─. Alhora, es mantenen les diferents exempcions i bonificacions en els impostos, taxes i preus públics que s’han anat ampliant durant tot el mandat.

Amb l’objectiu de facilitar als rubinencs i les rubinenques el pagament dels impostos en període voluntari, el Ple ha acordat, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal per tal de poder fer possible l’aplicació d’un Pla de pagament personalitzat dels impostos de cara a l’exercici 2023.

El Pla de Pagament Personalitzat (PPP) permet planificar i distribuir el pagament dels tributs anuals de forma fraccionada i ajustada a les necessitats de cada contribuent, possibilitant la recaptació dels tributs en període de pagament voluntari d’una forma més flexible i còmoda, sense generar interessos.

 

Cofinançament dels Serveis Socials

El Ple ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern, ERC i l’AUP i les abstencions de Cs i VR, el Contracte Programa 2022 – 2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

El Consistori rubinenc, en l’exercici de les seves competències, pròpies i delegades, presta els serveis socials al municipi cooperant i coordinant-se amb la Generalitat de Catalunya. El Contracte Programa permet compartir el finançament dels Serveis Socials Bàsics (amb l’aportació del Departament de Drets Socials establerta legalment), formalitzar l’encàrrec de gestió d’alguns servis socials especialitzats (i també el seu finançament) i que la Generalitat pugui col·laborar econòmicament en el finançament d’altres programes i serveis d’interès social.

El Contracte Programa aprovat aquest dijous fa referència al període 2022-2025 i contempla, entre d’altres, la incorporació de nous professionals que representen perfils laborals nous, com ara psicòlegs, juristes i terapeutes familiars, entre d’altres.

 

Mocions

La Junta de portaveus ha acordat, previ debat al Ple, tres de les quatre mocions que es presentaven a la sessió d’aquest dijous.

En primer lloc, la presentada inicialment per ERC per garantir la bona circulació del bus urbà incorporant càmeres als vehicles. Segons el text, els autobusos que cobreixen les diferents línies regulars a la ciutat sovint es troben en situacions que dificulten la seva circulació i provoquen retards, com ara vehicles mal aparcats que els obstaculitzen el pas. Per aquest motiu, el Ple ha acordat estudiar la possibilitat tècnica i jurídica tant a l’hora de dotar als autobusos urbans de càmeres frontals que gravin de manera contínua com de demanar l’actuació d’ofici de la Policia Local amb les imatges obtingudes d’aquestes accions penalitzades en el codi de circulació. També s’ha acordat elaborar una campanya informativa i de sensibilització a la ciutadania.

En segon lloc, la formulada per l’AUP per la millora de la connexió a peu i en VMP entre les urbanitzacions i el nucli urbà. Concretament, s’ha acordat estudiar les diverses possibilitats per a una adequació provisional i ràpida del camí de Sant Muç i el camí Antic de Rubí per tal de permetre i promoure la mobilitat segura i sostenible, a peu i en VMP, així com treballar en la futura adequació a mig termini d’aquestes vies per tal que puguin gaudir d’il·luminació, arbrat, voreres, carrils bici segregats i segurs i asfaltat amb sistemes reductors de la velocitat.

I, en tercer lloc, la moció presentada per Cs per a la posada en marxa d'una campanya extraordinària per a l’eradicació urgent de plagues de rates i paneroles. S’ha acordat instar al Govern local a que, en la mesura que sigui necessari, es reforcin els recursos humans i materials destinats a analitzar i explorar noves línies d’actuació i a localitzar els focus d’aquestes plagues, així com a continuar oferint una resposta urgent als requeriments del veïnat per avaluar el risc, conseqüències i una possible solució a cada cas. I a elaborar un pla de prevenció pel control de les diverses plagues.

El Ple també ha aprovat la moció d’ERC, ECP i l’AUP de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment #regularizaciónYa per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat Espanyol amb els vots a favor dels grups que presentaven la moció i les abstencions del PSC, Cs i VR. El text exposa que la irregularitat suposa una condemna a l’explotació laboral, la invisibilitat davant les institucions i la desprotecció legal. Per aquest motiu, s’ha acordat donar suport a la campanya “RegularizaciónYa” per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol, així com al text articulat de la proposició de llei per la qual s’estableix una regularització extraordinària per a persones estrangeres en situació administrativa irregular: “Article únic: Modificació de la disposició transitòria primera de la LO 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social” amb la redacció següent: Disposició transitòria primera. Regularització d’estrangers que es trobin a Espanya”.

 

Altres tràmits

El Plenari ha aprovat, per unanimitat, la renovació dels membres del Consell assessor i consultiu de l'OED "Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisuals". Segons el reglament del propi consell de Ràdio Rubí, s’han de renovar els integrants d’aquest òrgan cada 4 anys. El consell està format per un membre proposat per cada partit polític amb representació municipal, dos representants del sector comercial i dos representants d’entitats. El propi consell ja ha establert els noms per ocupar aquests càrrecs representatius.

D’altra banda, s’han aprovat tot un seguit de tràmits relacionats amb diferents projectes d’obres. Així, s’ha donat llum verda de forma definitiva al "Projecte executiu de nous vestidors i altres dependències al camp esportiu del Vint-i-cinc de Setembre”, amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció de l’AUP. Després que la licitació del projecte quedés deserta al juny, l’Ajuntament l’ha modificat per adequar-lo i actualitzar-lo a la nova realitat de preus dels materials i ara ha quedat aprovat definitivament.

S’ha acordat per unanimitat l’aprovació definitiva tant del projecte “Millora de l’accessibilitat de la xarxa bàsica de vianants. Projecte d’obres per a la pacificació del carrer Sant Pere, entre la cruïlla del carrer nou i el carrer Magallanes, i el carrer Montserrat” com del projecte “Millora de l'accessibilitat de la xarxa bàsica de vianants. Projecte d'obres per a la pacificació del carrer Sant Sebastià, entre els carrers Llobateres i José Torrijos".

I s’ha autoritzat, per unanimitat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions del CEM 25 de Setembre – Duet Rubí

També s’ha aprovat una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari, amb els vots a favor de l’equip de govern i VR i les abstencions d’ERC, Cs i l’AUP; i la liquidació del transport urbà 2021, amb els vots favorables de l’equip de govern i Cs i les abstencions d’ERC, VR i l’AUP.

A la sessió d’aquest dijous s’ha donat compte al Ple de l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2023 de l'Ajuntament de Rubí; de l’aprovació del Pla d’acció de mesures correctores sobre l’informe de control intern amb temporalitat 2022-2023; dels informes morositat i de període mitjà de pagament (PMP) corresponents al segon trimestre de 2022, i de l'aprovació de les línies fonamentals del Pressupost 2023.

A l’inici de la sessió s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: María del Carmen, de 71 anys (Escatrón – Saragossa) i Anna, de 22 anys (Campdevànol – Girona).

Objectius de Desenvolupament sostenible

Etiquetes