Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de forma inicial l'Ordenança de Mobilitat de Rubí D’altra banda, també s’ha validat de forma inicial l’ampliació del pàrquing gratuït de Can Fatjó, que tindrà capacitat per a 36 vehicles i 9 motocicletes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de forma inicial l'Ordenança de Mobilitat de Rubí

D’altra banda, també s’ha validat de forma inicial l’ampliació del pàrquing gratuït de Can Fatjó, que tindrà capacitat per a 36 vehicles i 9 motocicletes

El Ple del mes de març ha estat el primer que ha tornat a admetre públic a la sala després de la pandèmia (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
El Ple del mes de març ha estat el primer que ha tornat a admetre públic a la sala després de la pandèmia (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple municipal ha donat llum verda de forma inicial a l’Ordenança de Mobilitat de Rubí amb els vots a favor de l’quip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP); Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El nou instrument actualitza l’Ordenança municipal de circulació ─aprovada l’any 2006─ en aspectes com la regulació de l’ús de les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), l’aparcament amb limitació horària i sense cost econòmic (zona taronja), la circulació de vehicles pesants, l’illa de vianants, les zones 30, els carrers de convivència o les zones de baixes emissions.

L’Ordenança de circulació havia quedat obsoleta, fruit de l’evolució dels hàbits de mobilitat, i feia necessari disposar d’un nou instrument normatiu que reguli els drets, els deures i les obligacions de la ciutadania, les activitats econòmiques i la pròpia administració en relació a la mobilitat a la ciutat. Tot plegat, sota el paraigües del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i tenint en compte les previsions contingudes a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; a la Instrucció 16/V-124 del Ministeri de l’interior de data 3 de novembre de 2016; i a la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

Paral·lelament, s’ha fet l’aprovació inicial del Reglament de l’aparcament regulat en calçada, amb els vots favorables de l’equip de govern, ERC i VR, l’abstenció de Cs i el vot contrari de l’AUP.

Encara en l’àmbit de la mobilitat, el Ple ha validat inicialment el "Projecte de l’ampliació de l’aparcament de Can Fatjó” amb els vots favorables de l’equip de govern, ERC, Cs, VR i l’abstenció de l’AUP. El projecte planteja la creació d’un espai de 1.345 m2 d’aparcament públic i gratuït, pavimentat, amb accés per l’av. Castellbisbal ─a través de l’aparcament existent─ i amb sortida pel passatge del Topazi. L’equipament tindrà 36 places per a vehicles ─una d’elles per a persones amb mobilitat reduïda─ i 9 places per a motocicletes. El nou aparcament també incorporarà un punt de recàrrega de vehicles elèctrics amb dues preses de 14,4 kW. Es preveu que l’inici de les obres, que tenen un termini d’execució d’uns tres mesos i un pressupost de 168.176,06 euros, es pugui realitzar el darrer trimestre del 2022 o el primer trimestre del 2023.

 

Declaració institucional per a l’eliminació de la discriminació racial

El Ple ha fet una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març.

Entre els acords adoptats, destaca el compromís de condemnar i rebutjar qualsevol tipus d’acció d’odi, racista, xenòfoba i feixista; el compromís a favor de garantir la igualtat de tracte de les persones migrades i racialitzades que conviuen a la nostra ciutat; denunciar davant les administracions i òrgans judicials competents qualsevol actuació constitutiva de delicte d’odi; continuar aplicant millores per garantir un servei d’acollida digna i integradora d’aquelles persones migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi; i coordinar-se amb el teixit associatiu de Rubí per garantir una millor i major inclusió de les persones migrades a través de les eines que les entitats proporcionen.

 

Temes socials

El Ple ha aprovat per unanimitat el “II Pla local de Salut de Rubí 2022-2027". El document es presentarà aquest dilluns al Consell Municipal de Salut.

D’altra banda, s’han validat de forma inicial les bases específiques reguladores dels ajuts de l’Ajuntament de Rubí per a afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals. Aquest punt ha prosperat amb els vots favorables de totes les formacions i l’única abstenció de VR.

 

Aspectes econòmics i contractuals

A la sessió d’aquest dijous s’ha donat compte al Ple de la liquidació del pressupost general de la corporació de l'exercici 2021. Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia, la maquinària municipal no s’ha aturat i el pressupost d’ingressos corrents s’ha executat en un 145,20% (l’any 2020 va ser del 92,45%) respecte del que s’havia pressupostat inicialment, mentre que el pressupost de despeses corrents s’ha executat en un 78,25% (l’any 2020 va ser del 88,33%). El Capítol 3 ─corresponent a les despeses financeres, és a dir, els interessos i comissions que es paguen als bancs─ és el que ha fet disminuir l’execució respecte l’any 2020. El resultat pressupostari ha estat de 4.247.142,94 euros i posa de manifest que els ingressos han estat suficients per atendre les despeses de l’exercici.

D’altra banda, s’han aprovat diverses modificacions pressupostàries; el reajustament comptable del Servei de manteniment i control de la qualitat dels espais verds, de l'arbrat i les palmeres i de les àrees de jocs infantils del municipi de Rubí ─vots favorables de l’equip de govern i Cs i abstenció d’ERC, VR i l’AUP─; la segona pròrroga del contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals ─vots favorables de l’equip de govern, abstenció d’ERC, Cs i VR i vot en contra de l’AUP─; i el requeriment previ a l'adjudicació del Servei d'ajuda domiciliària ─vots favorables de l’equip de govern, ERC i Cs i abstenció de VR i l’AUP─.

El Ple s’ha donat per assabentat del canvi d’accionariat que preveu realitzar la concessionària ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA), que es basa en la transmissió d’accions de CARTERA SERCOMA S.L. a favor d’E.S.G. Movilidad S.L.U. Es tracta d’una mesura que no ha de tenir cap repercussió en la titularitat o control de la concessionària ni ha de suposar una modificació substancial de les condicions vigents del contracte de concessió.

I s’ha aprovat l'informe de tancament d'inversions realitzades pel concessionari del contracte del Servei de Clavegueram en el període 2009-2020 amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de grups.

 

Pla d’Igualtat Intern

El Plenari ha aprovat per unanimitat el II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Rubí 2021-2024. Aquest instrument contempla un pla d’accions estructurat en 7 línees estratègiques, a partir de les quals es defineixen els objectius específics que emmarquen les 57 accions que facilitaran la seva execució als agents responsables. Aquestes línees són Cultura institucional; Política retributiva; Processos de gestió de persones; Conciliació de la vida personal, familiar, laboral i ordenació del temps; Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut des de la perspectiva de gènere; Assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere; i Comunicació, llenguatge i imatge corporativa.

 

Mocions

El Ple ha aprovat per unanimitat la moció d’ECP i el PSC per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris). A banda d’instar el govern de la Generalitat a elaborar aquesta norma, s’ha acordat que s’acompanyi aquesta llei d’un Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya nodrit amb recursos del govern de la Unió Europea, de l’Estat i del govern de la Generalitat.

ERC i Cs han unit les seves respectives mocions dedicades a la salut mental i han presentat un text per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent, que ha estat aprovat per la Junta de portaveus. Entre d’altres, s’ha acordat disminuir l’estigma en relació a les malalties mentals, seguint la Línia Estratègica 1 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions de la Generalitat de Catalunya; instar l’Ajuntament a continuar treballant dins de la Taula de Salut i Joventut per elaborar un pla conjunt entre els departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat per impulsar l’estudi i viabilitat de la figura del psicòleg educatiu dins del programa Salut i Escola; i augmentar l’atenció psicològica que s’està donant al col·lectiu jove des de l’Espai Jove Torre Bassas a través del Jo per mi.

També han comptat amb el vist-i-plau previ de la Junta de portaveus les següents mocions.

La presentada per Cs per a la implementació de bons d'esport. Entre d’altres, es preveu instar l'Ajuntament a estudiar la possibilitat de crear un “Bo deporti” dirigit a la població jove i major d'edat de la ciutat per gastar en qualsevol centre esportiu situat a Rubí que s'inscrigui a aquesta iniciativa; a estudiar la possibilitat que hi hagi diferents tipus de “Bono deporti” perquè s'adapti a diferents quotes o destins; i a dotar pressupostàriament la iniciativa una vegada s'hagi dut a terme l'estudi que en determini la seva viabilitat.

La formulada per ECP per a la transformació de la SAREB en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. El text proposa instar el Govern de l’Estat a elaborar un cens dels actius que té en propietat i, fins que no s'adquireixi la propietat dels immobles per l'administració pública, que es faciliti una gestió social del parc d'habitatges actual de la SAREB per garantir accés a l'habitatge de la població, entre d’altres.

I la plantejada per l’AUP per la promoció de l’oci nocturn local i la prevenció de pràctiques de risc. S’ha acordat crear un espai referent i estable per a l’oci nocturn de la gent jove, amb activitat diversificada durant els caps de setmana de tot l’any, adaptada a les diferents edats i necessitats, així com a les diferents èpoques de l’any; treballar en la programació d'un Estiu Jove 2022 especialment enfocat en generar activitats d'oci nocturn alternatiu; i en el marc del desenvolupament del Protocol d'Oci Nocturn, estudiar quins són els espais d'oci no organitzats, les seves dinàmiques i la tipologia de joves i riscos associats, entre d’altres.

La moció presentada per ERC, Cs, VR i l’AUP a instància de la Plataforma per a la Pacificació del camí d’Ullastrell per a la pacificació del camí d’Ullastrell ha prosperat amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció de l’equip de govern. El text proposa crear una taula de seguiment formada pels regidors competents, tècnics municipals i representants de la Plataforma per a la pacificació d’aquesta via; la prohibició del pas de camions en els moments d’entrada i sortida dels centres educatius afectats ─aquesta actuació ja està en marxa─; la prohibició total del pas de camions pel camí de Can Canyadell a Rubí en horari diürn; l’aplicació immediata de les mesures necessàries per garantir que el camí d’Ullastrell sigui una via de velocitat màxima limitada a 30km/h, i l’ampliació i adequació de les voreres i la il·luminació al llarg de tot el recorregut, entre d’altres.

Per últim, s’ha debatut una moció d’urgència presentada per ECP, ERC i l’AUP a partir de la proposta de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí – CCASPS, amb el suport de Rubí Solidari, en suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí. Entre d’altres, s’ha determinat demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí; que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental; i instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara. El text ha estat validat amb els vots favorables d’ERC, ECP, Cs, VR i l’AUP i les abstencions del PSC.

A l’inici del ple, que ha estat el primer que ha tornat a admetre públic a la sala després de la pandèmia, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Lobna, de 32 anys (Pozuelo de Alarcón, Madrid); Isabel, de 45 anys (Maqueda, Toledo, Castella-La Manxa); María Ángeles, de 47 anys (Ceuta), i Ivet, de 25 anys (Barcelona).

Objectius de Desenvolupament sostenible

Etiquetes