Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest dilluns entra en vigor la prohibició d’encendre foc en terreny forestal Entre d'altres, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria en zones boscoses https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Aquest dilluns entra en vigor la prohibició d’encendre foc en terreny forestal

Entre d'altres, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria en zones boscoses

L’Ajuntament realitza el manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions de manera continuada (foto: Ajuntament de Rubí).
L’Ajuntament realitza el manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions de manera continuada (foto: Ajuntament de Rubí)

A partir d’aquest dilluns, 15 de març, no es permet encendre foc en terrenys forestals sense la corresponent autorització amb l’objectiu de prevenir incendis durant el període de major risc. Aquesta prohibició, que es mantindrà fins al 15 d’octubre, està recollida al Decret 64/1995. Aquesta norma estableix que en els terrenys forestals ─estiguin o no poblats d’espècies arbòries─ i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Prevenció d’incendis forestals

El municipi de Rubí està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen diverses mesures de prevenció. L’article 2 d’aquesta norma especifica que les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir, entre altres, la condició de disposar d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior.

Des de l’any 2015, quan es va fer una gran actuació d’adequació dels boscos en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible (PIFS), l’Ajuntament realitza tasques de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions de manera continuada, amb una despesa mitja anual d’uns 35.000 euros. L’objectiu és millorar la seguretat de les persones, els habitatges i les infraestructures i disminuir el risc de propagació d’incendi urbà cap a l’exterior.

Durant l’any 2020, el servei de Sostenibilitat i Medi ha executat els treballs de manteniment de franges perimetrals de les urbanitzacions de Serrafossà, Ximelis, Sant Muç, Castellnou i Can Solà.

Les tasques de neteja dels vials i dels camins interns i d'accés a la urbanització corresponen a les administracions locals. En canvi, segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, correspon a les comunitats de propietaris de les urbanitzacions:

  • Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
  • Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
  • Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.
  • Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals, que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal.
  • Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis.

Pel que fa als tres primers punts, si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi dur a terme aquestes tasques. L’Ajuntament pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.